معاهده !

معاهده امنيتى بازى  پشك وموش شده
دولت افغان بازيچه ى اوباما وبوش شده
سيزده سال طرح وپلان،دستوروهم فرمان
سرانجام دولت فاسد برملت باردوش شده
گوش وهوش همه مصروف به دموكراسى
مردم بدبخت وگرسنه ديگرفراموش شده
بس ميز مدور،جمعى كارشناس سياسى
ذهن وافكاربرين تبصره هامخدوش شده
امنيت به اين ملت گشته گويا گوهرناياب
زانكه امريكه دوست،بدشمن همآغوش شده
دوست ودشمن نشودتفكيك برين سياستها
جزآنكه ملت افغان دايم خانه بردوش شده
براين  همه جرم وجنايات طى اينهمه سال
نه مجرم وفاسدزاريكه قدرت سبكدوش شده
كنون برامضاى اين معاهده مبهم ومجهول
خواب وبيدارهمه سرگشته ومدحوش شده
دبير،سران فاسد،روح مردم ساخته ضعيف
وين ملت سلحشورچه افتاده وخموش شده
دبير٢٠١٤هالند