مردم از ناحیه تکرار بازیها به ستوه آمده اند

فرهاد

همه جا دکان رنگ است همه رنگ میفروشند

دل من به شیشه سوزد همه سنگ میفروشند

فانی

بیست سال قبل از امروز ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان بخاطر تشدید نمودن خشونت ها و جاری شدن بیشتر سیل های خون گروه دهشت و وحشت را زیر نام مقدس طالب در کشور از جمله شهر کابل مسلط ساختند گروه متذکره طبق سناریو ادارات استخباراتی آی اس آی سعودی قطر، و حامیان بین المللی شان از جمله امریکا، انگلیس بزرگترین جنایات را بالای ده ها میلیون مردم روا داشته با انجام جنایات جبران ناپذیر روی سیاه سایر گروهای غارتگر و جنایات پیشه گان گذشته را سفید ساختند گروه عقب گرد و سیاه روی با انجام بازیهای خونین با به شهادت رسانیدن دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین مبدل ساختن سرزمین انگور به سرزمین سوخته، انفجار بت های بامیان، کشتارهای جمعی در ولسوالی های قیصار یکاولنگ ولایت بلخ، قطع نمودن دست و پاها، اعدام های خودسرانه، کیبل زدن زنها در محضر عام، بسته نمودن دروازه علم و معرفت بروی زنان وسایر جنایات توانستند زمینه هجوم کشور گشایان را به رهبری ایالات متحده امریکا زیر نام مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، حکومت داری خوب، احیا و بازسازی، دفاع از حقوق زن و بشر در کشور ما مساعد سازند!                                                                                                                                                                                                                    

سران قصر سفید متحدین جهانی و منطقه ئی آنها بعد از واقعه فروریزی آسمان خراشهای امریکا را که بتاریخ یازدهم سپتامبر 2001 صورت گرفت بهانه قرار داده با انجام حملات هوایی و زمینی بزرگترین زیربناهای اقتصادی، نظامی و فرهنگی کشور و مردم ما را که از شر غارتگران در امان مانده بود نیست و نابود کردند بعد از تصویب قانون اساسی زمینه مسلط ساختن گروهای فاسد، غاضبین زمین، جنگ سالاران، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، صاحبان سرمایه جنگی، عاملین دامن زدن خشونت های خانوادگی و خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، زن ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان، قانون ستیزان را با راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی که با تقلب گسترده همراه بود یکبار دیگر بر فرق ده ها میلیون مردم مساعد ساختند هزاران دستگاهای بزرگ و کوچک تولیدی، تجارتی، خدماتی، دولتی و مختلط را زیر بهانه خصوصی سازی به نرخ کاه ماش لیلام صدها هزار کارگران و کارمندان ماهر آنرا را وادار به مهاجرت به کشور های همسایه نموده نسبت عدم حمایت از تولیدات داخلی ده ها هزار دستگاهای خصوصی نیز ورشکست کارگران و مالکان آن نیز غرض کاریابی به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده اند.از همین لحاظ است که کسر بیلانس تجارت نود و چهار فیصد یعنی واردات نود و چهار و صادرات چهار فیصد را نشان میدهد.                                                                                                                 

به نسبت گسترش فساد در گمرکات کشور پنجاه فیصد توریدات از جمله اجناس و مواد غیر قانونی وارد کشور میشود. ادارات دولتی از جمله وزارتخانه ها سی فیصد پلان انکشافی خویش را تطبیق نکرده اند کشت و قاچاق مواد مخدر رو به افزایش بوده میلیونها خانواده از ناحیه افزایش فقر، بیکاری، بیماری، چالش های امنیتی، سرقت های مسلحانه، آدم ربائی، حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، گسترش فساد ادرای، تجاوز بالای عده از کودکان و زنان به ستوه آمده صدای شان به آسمانها بلند شده با تأسف گوش شنوا و چشم بینا سران کور و کر شده است. گذارش اخیر سیگر یا اداره بررسی ایالات متحده امریکا که در هفته اخیر ماه سنبله به نشر رسید از هدر رفتن هشتاد فیصد 115 میلیارد دالر کمک های امریکا در پانزده سال گذشته در افغانستان خبر میدهد و مسؤولیت آنرا بدوش سران امریکا به نسبت حمایت از گروهای متذکره خواند اثبات ادعای ماست. در گذارش از 680 میلیارد دالر مصارف اردوی امریکا در افغانستان نیز تذکر به عمل آمده مردم میگویند بیست فیصد پولهای متذکره بخاطر احیا و بازسازی کشور ما بمصرف میرسید افغانستان دارای قوای مسلح مجهز پیشرفته زمینی و هوائی میبود میلیونها خانواده از رنج های گوناگون نجات پیدا میکرند. هزاران معادن کشور دستبرد مافیای اقتصادی مواد مخدر، جنگ سالاران و حامیان آنها نمیگردید!                                                                                                                                                                                                             

در حالیکه جنگهای خونین زیر نام داعش، القاعده، طالب، حقانی و غیره در کشور رو به افزایش بوده کشورهای متخاصم از جمله پاکستان، هندوستان، امریکا، روسیه، انگلیس، ایران، سعودی و غیره بجای خاموش ساختن این جنگ تحمیلی و نیابتی بخاطر بدست آوردن اهداف خویش در شعله ور ساختن آن نقش عمده را بازی نموده عایدات سرشاریکه مافیای مواد مخدر و ادارات استخباراتی از ناحیه کشت و مواد مخدر بدست میآورند تا نابودی آخرین افغان حاضر نیستند آنرا از دست دهند.                                                                                                                   

بازیگران بخاطر اغفال نمودن میلیونها مردم و جهانیان با انجام بازیهای پشت پرده تفاهم نامه را با نماینده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امضا تا بتوانند سالهای سال جنگ های خونین را در کشور ما ازین بیشتر شعله ور تر سازند.                                                                                           

بباور میلیونها تن این عمل نیز تکرار بازیهای گذشته بوده که ازین ناحیه مردم ما به ستوه آمده خواهان ختم آن در کشور میباشند.                                                                                                         

سوال اینجاست چه باید کرد که دشواری های موجود را کاهش داد؟                                             

بباور آگاهان تا زمانیکه یک ملت تقدیر و سرنوشت خویش را خودش رقم نزند خارجی ها به هیچ وجه حاضر نیستند از اهداف شوم خویش منصرف شوند. بخاطر رسیدن بخواستهای ده ها میلیون مردم و کاهش دشواریهای فوق وقت آنرسیده که تمام نیروهای سالم اندیش در داخل و خارج کشور با هرعقیده و اندیشه که میباشند دست اتحادیه و همکاری را بخاطر آگاهی دهی ده ها میلیون تن بسوی هم دراز با نجات دادن آنها از دامهای تزویر گروهای شرارت پیشه غارتگر وضع نجات و وارد کردن فشارها سران حکومت را وادار سازند به جای دامن زدن کشمکش های قدرت طلبی و رو آوردن به سران گروهای آتش افروز و جنگ طلب  به خواستهای مردم یعنی اصلاحات ادارات را با تصفیه از افراد و گروهای فاسد گماشته کور مغز، جنگ سالار، غاضبین زمین، مافیای اقتصادی، مواد مخدر، عاملین خشونت های خانوادگی و خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی زمینه ایجاد یک اداره سالم را در کشور مساعد سازند.