مردمان که نه چشم بینا دارند ونه ګوشهای شنوا

نویسنده : دکتور فلسفه طاوس وردک لندن ۲۶م نوامبر ۲۰۱۶

هموطنان ګلم ، هموطنان بیشعور وبی منطقم ، هموطنان دیرفهم وزود انتقادګرم ، هموطنان کور و کرم ، هموطنان بیسیواد و کم سیوادم ، هموطنان مزدور صفت و اجنبی پسندم ، هموطنان بیدون تلخه و بی کینه ام ، هموطنان ګپ رو و خوش باورم،  وبسیا دیګر افغانهای که در داخل و خارج همشیه قضا یا و اقدامات مردان بزرګ وتاریخ ساز وسرنوشت ساز را همیشه از دریچه تنګ لسانی ، زبانی ، سمتی ، قومی ، ملیتی ومذهبی وایدیولوژیکی تحلیل و ارزیابی می نمایید، دیګر تحمل کرده نه توانستم که حقایق را پنهان ویا کتمان نمایم ومانند نویسنده های کور ویا لاشعور به خاطر خوش ساختن ویا بد بینی با بعضی ها ویا به اصطلاح سمپاتی ها و انتی پاتي ها مقاله ومضمون بنویسم ؟؟؟ بلکه این بار مثل ۱۰۰ بار دیګر که حقایق را در سایت های وطندار و تارنمای مشعل و فیسبوک برای تان و در کتاب های مطبوعم ویا مقالاتم که نوشته ام  این بار باز می نویسم تا پیوند منطقی و علمی نوشته هایم همیشه در اذهان شما شور وهلهله  انقلاب را به دروجود تان در کشورم سر از امروز پلان ګذاری نمایند بوجود اورم  ، خوب ګوش کنید که چی می نویسم ودقیق بخوانید ؟؟ هموطنان من انهای که خودرا ګم کرده اید بیدار شوید وبدانید که جهان روز به روز دارد شامل بحرانات تاریخی و جهانی می شود ودرین بحرانات افغانستان اولین ضربه می خورد اګر به موقع اقدام نمی کنید باز فردا ناوقت خواهد بود ؟؟ قصه از پیروزی مجاهدین آغاز می شود ، این پیروزی بیدون شک به همت و اراده اقای جنرال  دوستم وطرفدارنش پیوند حقیقی دارد ، اګرجنرال دوستم علیه دکتور نجیب الله اقدام نمی کرد امروز یک مجاهد در افغانستان اقتدار سیاسی و دولتی نه داشت ، به کلپ های احمد شاه مسعود ، حضرت صاحب مجددی – اقای حامد کرزۍ – برهان الدین ربانی – مزاری ومحقق – خوب ګوش کنید ؟؟؟؟؟

 توطیه واشتباه تاریخی سقوط نظام دکتور نجیب الله از طرف شوروی قصدا وعمدا پلان ګذاری وصورت ګرفت ، مداخلات بیمورد وبیجای رهبران شوروی وقت مخصوصا نظامیان ارشد شان ( مارشال سکولوف – سترجنرال ورینیکوف – مشاور کمیټه مرکزي حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اقای ورنڅوف که بعدا در چیچین کشته شد و سفیر انوقت پوزانوف و احمد جانویچ ) به رهبری ګرباچوف سبب شد که رژیم دکتور نجیب الله سقوط کند وبرای این کار شوروی ها پلان ویا بهانه برای سقوط این کار را دقیق در وجود جنرال دوستم مثل دیګر بازی های اپراتیقی که همیشه به کار می انداخت این بازی را ګنجانیده بود ، شخص دکتور نجیب الله رسم ګذشت قهرمانان افغانستان را در ستدیوم کابل راه اندازی کرد واز انها درین رسم ګذشت نام ګرفت وتقدیر به عمل اوردند ، که دربین این قهرمانان قهرمان جنرال دوستم نیز نام داشت ؟؟ چطور شد که بعد از زمان بسیار کم دکتور نجیب الله علیه جنرال دوستم قرار ګرفت ؟؟؟ چطور شد که جنرال مومن علیه دکتور نجیب الله در شمال قرار ګرفت ؟؟ و چطور شد که جنرال مون در هلیکوپتر عمدا کشته شد ؟؟؟، حال من به سر جنرال دوستم از ( ع و غ ) می پرسم و سوال دارم که چرا با کار و فعالیت های جنرال دوستم این دو متصدی حکومت وحشت ملی حساسیت پیدا کرده ؟؟ ، جنرال که از طرف شخص نجیب الله در امنیت دولتی ( خاد ) انوقت به حیث کارمند عادی شامل می شود وبعدا به حیث قوماندان جبحات مختلف در سرتا سر کشور علیه همین مجاهدین ( اشرار ها ) به فرمان سر قوماندان اعلی به جنګ رفت ودر تمام جبحات جنرال دوستم پیروزمند باز ګشت وهمیشه موفق بود ، ولی به یک توطییه از قبل تنظیم شده او توهین وتهدید می شود وراه فرار برای نجات خودش در مزار شریف قدرت سیاسی ونظامی را تصاحب می شود ودر مزار شریف شبرغان – فاریاب – سمنګان – توسط طرفداران ودوستان و هواخاهان خودش جنبش اسلامی را تهداب ګذاری می کند و به نام پادشاه دوستم مردم ازوی یاد می نمایند ، من در سال ۱۹۹۵ همرای برادرم از مسکو از طریق حیرتان وارد مزار شریف می شوم ودر مزار شریف از طرف قوماندان فرقه سرحدی انوقت تورنجنرال سلیمان شاه خان بدرقه وبه مهمان خانه جنرال صاحب دوستم در حیرتان برای یک هفته مهمان قوماندان صاحبسلیمان خان بودم که از همه لطف ومرحمت وی برخوردار بودم ، جنرال صاحب از جمع شاګردان و رفقای عزیزم بود ، جنرال صاحب دوستم ازبک بچه جوان ، بی الایش ، خوش برخورد ، رفیق دوست ، مهمان دوست ، انسان با پاس ، جدی وانسان قاطع بود ، او نه مکتب سیاسی خوانده – نه اکادمی نظامی خوانده – نه مدرسه طالبانی ویا شرعی خوانده و نه ادبیات ؟؟/ ولی مثل قوماندان ( چیپایف ) شوروی که در جنګ میهنی در تمام جبحات موفق بود نیز یک مکتب نه خوانده بود ؟؟ جنرال دوستم از مشکلات ، از تلخی ها ، از برخورد های دشمن ، از مجالس و نصایح رهبران حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ، از رفقایش ، از روزګار اموخت ودر عمل تطبیق نمود ، ان وی،  و نی وی همیش برجا بود ، اګر می ګفت ( یوق ) یعنی (  ني ) دیګر تغیر نمی کرد ، اګر می ګفت ( یخشی) یعنی خوب باز هم تغیر نمی کرد ؟؟

بعدا رفقای دشمن نمای وی ، حریفان بیسیواد و ګپ شنوش ، حریفان بیوفا وابن الوقتش ، حریفان پله بین و خاینش از وی بدګویی نمودند ویا از کارهایش ناسزا ګفتند و بدګویی کردند به شمول احمد شاه مسعود وجنرال عطامحمد نور که ګویا ( دوستم کمونست یا پرچمی بود ویا است ) و با مجاهدین دشمن است ؟؟ اما در کلپ ها شما دیدین که با حکمتیار در بالای یک خریطه کار می کند ، با احمد شاه مسعود یکجا کار می کند ، ورهبری جمیعت را بعد از شکست داز طرف  طالبان  همه به رهبری رهبر جمیعت به دربار جنرال دوستم پناه می اورد و کمک می طلبند ؟؟ و حزب را به نام جنبش اسلامی دارد و تمام فرامین رهبران مجاهدین از حضرت صاحب مجددی وبرهان الدین ربانی را ۱۰۰ ٪ قبول می کند ، یک کار خراب نه کرده ؟؟ بل اخره در روز ګاران بسیار خراب همرای خلقی وپرچمی همرای همه روشن فکران ، همرای همه وطندوستان که فضای زندګی در ولایات شان در محلات شان سر شان تنګ شده بود به پیش جنرال دوستم رفتند که هم خانه برای شان داد وهم معاشات برای شان داد وهمه امتیازات ، آیا این همه خوبی های یک قهرمان را به باد فراموشی می سپارید ؟؟؟ بل اخره جنرال دوستم وارد مبارزات انتخاباتی می شود و من شخصا به خلیل زاد نوشتم که بهترین کسی که باید ازش استفاده شود جنرال دوستم است که این کار همین قسم شد وبل اخره به خواهش خلیلزاد جنرال دوستم با اشرف غنی ماند وحمایت قاطع خودرا از اشرف غنی اعلان نمود ؟؟ حال دیده می شود که باز باطلاق خطرناک در شمال ظهور نمود وداعشیان وطالبها وارد ولایات شمال شدند که پای جنرال دوستم را به انجا کشاند ، و باز در همه جا موفق بود ولی چرا ریس شورای امنیت اقای اتمر واشرف غنی وریس اجرایه هر سه شان هر دوپای را در یک موزه کردند که جنرال دوستم نافرمانی می کند وسر به خود به شمال می رود اوضاع را خراب می سازد وغیره و حرفهای حزب جمیعت همیشه در راس اجندا قرار می ګیرد، بعضی از وکلا و دانشمندان واستادان پوهنتون نیز از جنرال دوستم ګیله وشکایت می نمایند که به نظر بنده همه از روی تعصبات ګذشته است  ؟؟؟

من شخصا از جنرال دوستم این ګیله دارم ؟؟؟؟  و آن این است که شما نه باید مثل دکتور نجیب الله که می ګفت  برای شهنواز تنی در خانه منتو پخته بودم ومهمانی دکتور نجیبا لله را در منزلش خورده بود وباز به نمک دان شاشید وعلیه دکتور نجیب الله کودتاه کرد که موفقانه ناکام شد ،اما دکتور نجیب ا لله باید پیش از کودتای شهنواز تني اورا به شکل از اشکال از صحنه ور می داشت ؟؟  جنرال صاجب دوستم شما خوب می دانید که حکومت موازی ودوسره در یک کشور جهان نتیجه نه داده ؟؟ وهمیشه در حکومت های موازی و ۵۰٪ ، ۵۰٪  بحران های خطرناک به وقوع می پیوندد ، ودر پهلوی این دشمنان وحامیان داخلی به رهبری همسایه ها ( پاکستان ، ایران وعربها ) تخریبات وتوطیه های شان  ده چند تیز تر شده وخطر سقوط اکثر ولایات نیز محتمل است شما باید بسیار زیرکانه هر دوی ( ع وغ ) را به سزای اعمال شان می رساندین وبعدا حکومت نظامی اعلان می کردین وبعد از مدت معین حکومت اتلافی را به همه احزاب وسازمانهای کشور از افراد شایسته ونخبه وتحصیل کرده البته نه رشوتخوران وقاتلین می ساختین ،؟؟؟کار بسیار معقول – منطقی ووطنی را در حق این خاینین انجام می دادین ؟؟