مردمان وطن ما بايد بدانند که دولت ديموکراتيک چي است ؟؟؟؟

نويسنده : دکتور طاوس وردک لندن ۱۷ هم فيبروري ۲۰۱۸ ميلادي .
اول بايد تعريف ديموکراسي به حضور تقديم کرد ::
از دوکلمه ( ديموس وکراتوس )، مرکب شده است يعني حکومت مردم از طرف خود مردم براي مردم ، ولي ديموکراسي را بايد به حکومت ( سيکولار )، آغاز و در عمل پياده کرد در غير آن مفهوم ديموکراسي را ايفاده نمي کند و سيکولاريزم نيز (  چند اصل دارد )، يعني
(( دين بايد از دولت جدا باشد ،، که دولت ديموکرات سيکولار در کشور عرض اندام کند بايد به اصل ( دولت نهاد زميني است نه اسماني يا قدسي ،،، دولت مجري احکام عقلي ويا عرفي است نه شريعت ،که همه چيز به رويت عقل انجام ميشود ،، روحانيت وملا ها به هيچ وجه حق حکومت کردن را نه دارد ، زيرا حکومت مکلفيت ومسوليت است که فقه يي ها و ملاها اصلا طروق و اصول حکومت کردن را نه خوانده ونمي فهمند ،، دولت سيکولار ديموکراتيک نسبت به اديان مختلف بيطرف است ))، در چوکان اين قوانين و فورمولبندي بايد دولت در افغانستان تهداب ګذاري شود که از يکطرف صلحه واز طرف ديګر وضعيت اقتصادي – وضعيت امنيتي در کشور  را تغير دهند ، چنين ديموکراسي نياز به.ديموکراسي غربي و شرقي نه دارد ودر کشور همه ازادي ها در چوکات اصول ياد شده مطابق به هضم و تحمل روحيه و سايکالوژي مردمان  افغانستان خاصتا بخش طبقه اناث ارتباط مستقيم دارد و ناګفته نماند که هر قدر طبقه اناث به آزادي هاي فرهنګي واجتماعي و اشتراک شان در اداره دولت. زيا دتر ګردد به همان اندازه ترقي و بيشرفت و امنيت زودتر در کشور حکمفرما مي شود ، چيزي  که براي پيروزي اين نوع حکومت مهم و ارزنده است وجوه قبولي ازادي فکر وانديشه است بايد در کشور انقلاب فکري صورت ګيرد ، بهترين شعار براي پيروزي اين حکومت اين است (( آزادي که قابل هضم باشد براي فاميل ها بايد تطبيق شود — آزادي طبقه اناث مطابق
روحيه شان صورت ګيرد — هيچ کسي زندګي همسايه وهم وطن را تهديد و ديکته کرده نمي تواند — آنقدر آزادي بکار  است که باعث تحرک ويا تشويق ديګران به زور نه شود – ازادي به حد واندازه عنعنات مردمان کشور وفق داده شود — به يک شکل ونوع ديموکراسي غربي ،.روسي ، چيني وعربي اجازه ترويج داده نه شود — تمام ازادي ها وديموکراسي بايد در چوکات علم و دانش و تحمل ان دربين توده ها رايج ګردد — — به هيچ وجه براي آزادي سيکس و مشروبات الکهولي در انظار عامه ويا محلات عامه اجازه  داده نه شود – فلم هاي سيکس وفرنوګرافي جدا ممنوع است ؟؟؟؟
کلوپ هاي ويا کلب هاي ( ديجي ، رقص و اواز و کنسرت ها ي هنرمندان جوان کشور در صالون ها و محافل کنسرت مجاز است ؟؟
همو طنان عزيز بايد بسيار به تدبير و بسيار به نرمش و مطابق به خواست واميال نسل جوان خاصتا طبقه اناث در کشور  اين تحولات بوجود آيد ، چيز هاي ديګر را شما به ان علاوه نماييد ؟؟؟ديموکراسي را در چوکات. دولت ديموکراتيک در افغانستان عملي نماييد که براي ابد صلح وامنيت را تضمين مي کند ؟؟؟؟