مربى چو دارى، مربا بزن

مربى چو دارى ، مربا بزن
چپ و راست، تا و بالا بزن
نه ترسی ز وجدان و شرمی ز خلق
تو درد و بلايت سر ما بزن
بسى مغتنم می شمر فرصت ات
هر آنچه ربودی، به هر جا بزن
بخور و بنوش و بگير و بپوش
ز بهر نوه ات، حال و فردا بزن
مزن بر فلكسور هيچ گونه رءى
تو مال و منال غربا بزن
چو وجدان خوابيده ات برنخاست
بيا کيسه ی پول ابناء بزن
نه قانون و دادست و نه دادگاه
چو خواهى بگردى توانا؟ بزن!!!
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
توانا بود هر كى دارا بود!!!!!!!!
چى از كابل و يا بخارا بود!!!!!

زبير واعظى