بازهم اخبار جنگ وکشتار فرزندان مردم 

با سقوط نظام جمهوری اسلامی بدست طالبان ارایش ساسی ،…

لشکر‌کشی جنایت بار طالبان به پنجشیر و اندراب ها

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان پاسخ جنایات شان را زود خواهند گرفت لشکر…

مادر

                               در شعله های کینه زنان را بسوختند                                 چشم پسرندید که این…

افسانه جوانمرد قصاب

نوشته کریم پوپل در ولسوالی بلخ شریف زیارت وجود دارد که…

استقبال از محب در دانشگاه اکسفورد!

با وجود مخالفت شمار زیادی از افغانهای مقیم در بریتانیا…

قاتلان زن ستیز

رسول پویان صلح ننگین قطر بیداد کرد قتل عـام خلق را بنیاد…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

از شمس النهار تا نشريه شريعت طالبان

میرعبدالواحد سادات 1 افغانستان در شرق و اسيا در رديف محدود…

گروهِ بی سر و پا

گروهِ بیخرد و وحشی و خونخوارهء بس خوشی از مردم ما…

Taliban Extends their Survival through Spreading Terror and Continuation of…

Fateh Sami (written, edited & translated) Date: 8/05/2021 Afghanistan is a Safe…

زندان چادر

زندان چادری مگو طالب حجاب زن خورشید کی نهان بشود در…

فر مان چادرى

نوشته نذير ظفر خيزد   تعفن   از سر  فرمان …

مادر

مادر، تویی هماره به فکر بقای من در زندگی تو خوبترین…

زن ستیزها

در تقبیح از عمل غیر انسانی و زن ستیزانهء گروه…

سکوت جهانیان و رنج های بی پایان خبرنگاران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان دشمنان انسان و انسانیت و دشمنان آزادی…

جاسوس

ملا انصاری و فتوای ختنه ء  بار دوم برای جوانان…

درباره لنین و بلشویک‌ها

روسیه در سایه: هِربرت جورج وِلز/ آمادور نویدی «من به کتاب چهارده…

نوستالژی انقلاب در عصر انقلاب هراسی 

انقلاب،- شورش، کودتا، یا آینده گذشته مذهبی نیست. آرام بختیاری انقلاب شکل…

عید

بخشای که عید آمد ،جامی ز کرم ساقی تا دور شود…

رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۲۲

دوران جدید قطب‌بندی برای جهان و رسانه‌ها بیستمین ویرایش رده‌بندی جهانی…

«
»

ما بوده ایم و میباشیم !

امین الله مفکر امینی ! 2022-23-01

مــــا بوده ایم ومیباشیم سپـاه حـــــــــزب قهرمان وشهیدان

نه چون سپاه عصمت دروناموس فروش و حامی دشمـنا ن

زدشمنان داخل و خارج میهــــــن و خلقش کــــــی هراســیم

بسـی رزمیدیم بادشمن، حفظ نوامیس ملی فــــرض شماریم

گا هیکه بر خوردیم درمیدان نبرد با دشـمنان درتـــکـاپوی

چو سخت آمدعرصه برآنها فراری گشتند چوشغال بهرسوی

فتنه ها چیدند برسپاه حزب ، دشمــــن به همــــیاری خائنان

برپوشش دین و مذهب بهرشکســت ما برگشتــــند بمیــدا ن

زهرسو حمله ورگشتند وآخرش بود حمله برمشرق زمیــــن

با شعار وطن یا کفن حزب مــا ،خوردند شکــــــست ننــگین

این دفاع مستقل و مبتنی بـر اردوی قهرمــان گشــــت مثال

کـــــه تاریخ ندیده زمبارزانــــش بـــــاین دلـــــیری وخصــال

تدبیر دشمنان به همیــاری آی اس آی و سیا گشت کـــار گـر

فروختند این ناموس فروشان، وطــن بر بهای کلدارو دالــر

پیشه کـــــردند تدبیر کهنه کاران انگلیس تحت دین ومذهــــب

رهـــــی کشت وکشتارخـــلق وغضب وطن اهــــل بـیعلم وادب

آخرالامر کــــــارگر اوفتاد این شیوه هـــای شیطانی دشمنـــان

بیـاری آنان برداشتند حزب مردم یعنـــی حـــزب زحمتکشان

خلــق پایکوبی ها کردند وخـــیراتها بـــرورود تاجران دیــــن

گــــویی فرشتگان نــــجات نازل گردیده زآســـــــمان برزمیــن

دیری نگذشت که خصلت شیطانی این همه دسته ها شـد عیان

بهر طــرف فساد گسترده شد وزقتل و قتال خـــلق هم چنــا ن

بدانستند خلـــــــــق که مذهبیون عاری عــلم واخلاق وهــنراند

این گروه بهر اقناع ، مصروف زد وخورد وبرد شام وسحراند

دیدنـــــد هرسوی میهن بـــــخون آغشته ودزدی و آدم ربـا یی

زعصمت دریها وفســــــق وفساد . به هر بابــــی دیدند نشانی

زنان بسته دید باب علـــم وعرفان به هــــــر کنج وکنا ر میهن

اهل بـی علم و خرد دیدند به قـــــــــدرت بکنج وکنار وطـــــن

این طایقه ای جــاهل و تاجران دین ومذهب انگاشتند چنیـــن

که کار گر گردیده مردم را فریب دین و مذهب و چون آ ییـــن

افسوس که این طایفه ء مجاهد و طالب والقاعده وداعـــــــش

ندانستند که این قرن رابا فرون اوسطایی اســـت فـرق فاحش

چو بدیدند جوشش زنان میـهن را براحـــــــیای حـــــق شــان

بر ظلم و ستم نتوانستند خفه سازند این نـــدای حـــق شــــان

بر تصمیم حق بر باطل گم کرده اند چارهء رفع مشــکل هـا

محاهد وطالــب ومولوی و ملا به حل صـــــــــد معضل هــــــا

مفکر القصه که چاره ء نیســـــت بـــــر آنها برسلطه گـــرایی

یا دست بگیرند زسٌلطهء تک قومی ویا با همه صــــف آرایی

بـــا این طریق گردد رفع مشکل و قطع گردد دســـــت گدا یی

مردم و میهن آباد گردند و همه دست یابند بــــر خود گفا یـی