لگد خر

Dr.Afzali

 

عابدی میرفت سوی یک  گذر– دید می جنگند بهم چند جوره خر

گفت:ای بی صاحبان آینجا چرا؟– جنگ و دعوا می کنید با هم دگر

یک خرک گفتا: که زور آزمائی است- ماده ها جنگ و جدال دارند  پدر

اینکه آواز مهیبی می شنوی —  – امر و نهی دارد  سردار،خر  نر   

گفت عابد: این رهی بس مشکل است- بهتر آن تبد یل  کنید فکر و نظر

هیچ میدانید  که در پشت شجر   —    انتظارند گرگ ها   با کر  و فر

با شغالی کی شود   انجام  کار— بهر   حلِ   مشکلی    باید   بصر

اینکه وحشیها به جنگ اند بس نیست؟- هیچ گاهی  حس نکردین این ضرر؟

یک نظر افگن به اوضاع  جهان.. خر سازیست، برده  سازیست   لر و بر

این کلام  را گوش کن از (افضلی) – دشمنان  خواهند  که باشی کور و کر

پس   لگدی   میزنی  هوشیار  باش 

تا    نخوری     لگد    خر      دیگر