قتل غارت وبلند انگاری

از هادی عروسسنگ

تاریخ گذاریی پر از سودا بود
اسطوره ادمان درین دنیا بود
این نسل بشر چرا بود تشنه یی خون؟
قا بیل مگر نشانه ی پایا بود؟
گر قتل بشر شرط مسلمانی بود
امروز همه پیروان – اتیلا بود
گر نسل و نسب نشانه ی والایست
هتلر به همه یگانه و والا بود
گر وحشت و قتل وغارت است ادمیت
چنگیز مقامش ز همه بالا بود
تذویروریاومکر وتفتین همه جا
بر نسل بشر وسیله ی معنا بود
هر گوشه مسلمان به جان هم افتاده
تبلیغ ملا پلان امریکا بود
جهل و ستم و قتل و تباهی همگی
زین عالم بی کران نصیب ما بود
با جورزمان مساز-دراویز به ان
در جنگ ستم مباد- بی پروا بود
هر مشکل ما مشکل امروزی است
از بهر چه انتظار- برفردا بود