فرخنده باد نوروز!

مردم شریف وتحت ستم ایران !

عید نوروز، این جشن ملی هزاران ساله باستانی که همراه با آغازیدن بهاراست، باری دیگر فرا میرسد.

امسال نیزوضعیت معیشتی شما مردم شریف وزحمتکش ایران وخیمتر ازسال‌های پیش گشته ، سفره‌ نوروزتان ازبرکت وجودمنحوس رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی که تار وپودش را فسادودزدی واختلاس ورانتخواری وچپاول دسترنج زحمتکشان ومنابع طبیعی کشور فرا گرفته است، خالی‌تر از گذشته است و نوروزتان همانند هر روزتان شده است.

 

.سالی که گذشت بازهم سال پیشروی در فقر وعمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی بود و این روند با توجه به سیاست‌های تبهکارانه و نئولیبرالی حسن روحانی ادامه خواهد داشت وچشم انداز روشنی برای بهبود شرایط زندگی تهیدستان جامعه متصور نیست. گورخوابی، کلیه‌فروشی وتن‌فروشی وافزایش نرخ بیکاری و تورم وگرانی کمرشکن،سقوط ارزملی  وفقر وبینوایی همچنان روبه فزونی است و ناامنی معیشتی جامعه را به پرتگاه نیستی سوق داده است. سیاست‌های نئولیبرالی همراه با سرکوب اعتراضات کارگری وبازداشتهای خودسرانه ووحشیانه فعالین کارگری، معلمان ودانشجویان وزنان بویژه رهبران کارگران سندیکای نیشکر هفت تپه که همه درخدمت کلان سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی است کارد را به استخوان رسانده  ونظام سرمایه داری مافیایی اسلامی که خود را درمحاصره عموم مردم زحمتکش ایران می بیند، چاره ای جز توسل به تشدید سرکوب وارعاب پیش روی خودندارد.

 مردم شریف ومبارز ایران

درآستانه عید نوروز امسال نیز چون سال گذشته شما مردم زجر کشیده ایران یا درغم از دست رفتگان سوگوارید یا دراثرویرانگری اقتصادی درفلاکت و بی خبری و انتظاربسرمی برید .نه از پیشرفت خبری هست ونه ازآزادی و ترقی وتعالی نشانی.

سالی که گذشت را باید ،سال دزدی‌های کلان، سال حقوق‌های نجومی، سال برملا شدن بزرگترین اختلاس چهاردهه اخیر، اختلاس هفت میلیارد یورویی پتروشیمی و تشدید بحران اقتصادی ودرعین حال رشد روزافزون اعتراضات کارگری نامید.

سالی که گذشت سال از سرگیری تحریمهای غیرقانون آمریکا وتشدید فشارهای جنایتکارانه اقتصادی وگرسنگی دادن به مردم ایران وتلاش بیشرمانه او دردفاع ازنیروهای وطنفروش ومزدوران تروریست برای تغییر رژیم بوده است. فشارهای غیرقانونی اقتصادی برایران به وخیمتر شدن وضعیت معیشتی اکثریت تهیدستان جامعه انجامیده واین یک اقدام هدفمند و کشتاری جمعی وضد بشری محسوب میگردد. مسئولیت مستقیم فجایعی که در ایران بروز خواهد کرد به گردن امپریالیستها بوِیژه امپریالیسم جنایتکارآمریکا است.

مردم شریف وتحت ستم ایران !

شما که بدرستی هیچ امید به بهبودی وضعیت خود در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی و باندهای دزد وفاسد مافیائی حاکم نمی بینید راهی جز تشدید پیکارصنفی- سیاسی متحد علیه مستبدان ضدکارگر و ضدبشر حاکم از یک سو واز سوی دیگرهوشیاری ومبارزه علیه توطئه ومداخلات  امپریالیستی و نوکران استعمار پیش‌روی خود نخواهید داشت. راه نجات مردم ایران ; کارگران و زحمتکشان، معلمان وپرستاران وهمه توده تحت ستم ،وحدت وتشکیلات است.تنها راه نجات قطعی مردم ایران راه برانداختن رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به دست توانای خویش واستقرار حکومتی جمهوری ومتکی به کارگران و زحمتکشان است.

این چهلمین نوروزی است که رژیم ریاکار وخیانت پیشه جمهوری اسلامی  بر شما ،مردم ایران تباه می‌گرداند.به امید سالی مملو از یگانگی و پیکاری سراسری و متحد علیه تاریک‌اندیشان حاکم. برایتان در سال جدید پیروزی و شادی و سربلندی آرزو میکنیم. به امید فرازآمدن نوروز مردم ایران!نوروزتان پیروز!

 

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت!

دست امپریالیستها از ایران ومنطقه کوتاه باد!

حزب کارایران(توفان)

اسفند ماه ۱۳۹۷

www.toufan.org