فرار هزاران جوان افغان از مادروطن نتیجه عقد ازدواج نامیمون غنی و عبدالله توسط ملا کری میباشد

انجنیر فضل احمد افغان                                                                                           کانادا: ۶نومبر ۲۰۱۵م

ملت مظلوم و ستمدیده افغان که با قبول هر نوع قربانی میخواستند در یک رای گیری آزاد و دیموکراتیک زعیم آینده مادروطن خود را تعین و کشور خود را از بدبختیهای دامنگیر نجات دهند متأسفانه بازهم شکارچی کهنه کار که نمیخواست تلکش را که برای گیرآمدن ملت مظلوم از پا افتاده و ضعیف افغان در کانفرانس بن(۲۰۰۱م) تهیه دیده بودند بدون شکار بازیشان  ختم شود لهذا شکارچی مکار و محیل با ختم انتخابات و بلند شدن صدای ارگ یا مرگ پاچه ها را بر زده در چهره یک ملا و مصلح خود را به مادروطنما رسانید و در نتیجه زدوبندها و تهدیدها در آگست ۲۰۱۴م عقد نکاح  ازدواج نامیمون الحاج اشرف غنی را با بی بی عبدالله عبدالله بست و سرنوشت جوانانی را که با صرف ملیونها دالر از منابع داخلی و خارجی در طول سیزده سال دوره حامد کرزی بحیث سرمایه معنوی ملی  برای خدمات ارزشمند وآبادانی کشور عزیزشان در مؤسسات تحصیلات عالی داخلی و خارجی تربیه شده بودند وادار به فرار از میهن نموده و کشور را بار دیګر از دانشمندان که صدای آزادی،عدالت خواهی و دیموکراسی واقعی خواهند بود تخلیه نمایند و به تعقیب آن سربازان سر به کف را که امروز قهرمانانه در میدانهای نبرد با دشمنان میجنگند با کمبود سلاح و مهمات نظامی مواجه ساخته تا بالاخره تشویق به ترک مادروطن شده و کشور عزیزما را که از نیکاکان بمیراث برده ایم و حراست و نګهبانی آن وظیفه ملی،اسلامی،اخلاقی،انسانی و وجدانی ما است بدست دشمنان سوگند خورده تاریخی ما بسپاریم . قبل از اینکه به دسیسه بزرګ دشمنان مادروطن ما بپردازم برای تفنن داستان را که برای برژنف رهبر اتحاد جماهیرشوروی وقت ساخته بودند بعرض شما میرسانم و سپس به اصل مطلب میروم.                                                                                                                                                  

دوستان عزیز داستان از این قرار است که:- برژنیف با معشوقه امریکائی خود نشته بود و از معشوقه خود پرسید که در دنیا چه آرزو دارد که برایش براورده شود، معشوقه امریکائی اش برایش گفت من صرف یک خواهش دارم وآن اینستکه پاسپورت را در اتحاد جماهیر شوروی آزاد بسازی، باشنیدن این خواهش معشوقه اش، برژنیف برایش جواب داد ای شوخک میخواهی که من و تو تنها در کشور پهناور اتحاد جماهیر شوروی زندگی کنیم.                                              

حال به اصل مطلب برمیګردم و آن اینسکه با عقد نکاح  ازدواج نامیمون الحاج  اشرف غنی و بی بی عبدالله آنها را به بگو مگو و چمچه را به دیگ و دیگ را به چمچه زدن مصروف و برای نجات خود از سرو صدای جوانان  با احساس و وطندوست آزادی خواه عاشق به وطن را با آزادی پاسپورتها و دامن زدن جنایات چون کشته شدن فرخنده نامراد، حوادث خودکشیها در نقاط مختلف کشور،بلند نمودن سروصدای داعش،بیکاری،غربت، ازدیاد استفاده از مواد مخدره،حادثه کندوز و بالاخره حادثه سنگباران رخشانه نامراد، جوانان را تحت فشارهای روحی و بدبینی به اسلام قرارداده و مجبور به ترک مادروطن بلاکشید که دامانش بخون فرزندانش سرخ و هر روز سرختر میشود نمایند و آنانکه نکاح ازدواج نامیمون الحاج اشرف غنی را با بی بی عبدالله در آگست ۲۰۱۴م بسته اند نه تنها به تدریج افغانستان را به گودال بدبختی تبدیل بلکه با استفاده از فقر و بیچاره گی ملت افغان را بطرف عیسویت بکشانند ونیز  و آنچه دیگر را آرزو دارند با استفاده از اختلافات دو رهبر که از آغاز ازدواج نامیمون شان به خون ملت افغان بسته شده بود میخواهند افغانستان عزیز را از قشر دانشمند و تعلیمیافته تخلیه و برای رسیدن مرامهای شومشان در افغانستان و منطقه ملت عزیز بیدفاع افغان را بطرف تاریکی و بدبختی که قبل از اشغال افغانستان در آکتوبر ۲۰۰۱م بود سوق بدهند لهذا بادرک شرایط ناگوار در مادروطن خواهش من از هموطنان عزیز مخصوصآ قشر آگاه و دانشمند اینست که برای ناکامی توطیه و دسائیس دشمنان در عوض اینکه حیات خود و مادروطن خود را با مهاجرت و ترک مادروطن به مخاطره می اندازند با قبول قربانی در داخل کشور خود انقلاب آگاهانه و متحدانه یعنی مظاهرات صلح جویانه را در سراسر کشور بر ضد دشمنان مادر وطن براه اندازند تا خود و مادروطن از بدبختیهای دامنګیر و شر دشمنان نجات یابند.                                                                        

خداوند ملت افغان مخصوصآ جوانان با حمت و باغیرت وطندوست را در حفظ خود داشته باشد.

افغان خدمتګار افغان