فراخوان بخاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان

جنگ تحميلى بيشتر از چهاردهه مصايب بزرگ را بر مردم ما تحميل نموده ، كه باراساسى انرا زنان افغانستان متحمل ميگردند. صلح نياز و شرط بقاى جامعه و خواست اساسى مردم و منجمله زنان ميباشد . تراژيدى خونبارافغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است و قدرتهاى رقيب بين المللى و اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه مسئولیت حقوقى و اخلاقى شان در قبال افغانستان و مردم ان اظهر من الشمس ميباشد . بدينروجامعه بين المللى و در گام نخست ايالات متحده امريكا با توجه به همين اصل قبول شده جهانى ( مسئولیت اخلاقى – moral obligation ) بايد به قربانى بزرگ مردم ما درين چهاردهه و منجمله هجده سال حضورگسترده نظامى و سياسى به نام دفاع از حقوق و ازادى ، احترام نمايند و خواست برحق زنان و مردان افغان در پروسه صلح در سطح يك پروژه انتخابات داخل امريكا عجولانه تنزيل ندهند . بسيار ضرور است تا هنگام اتخاذ تصميم در قبال صلح افغانستان اقاى ترامپ سخن ارزشمند يكى از اسلاف خود ( ابراهام لينكلن ) را ملاك فكر و عمل قراردهد كه : ” هيچ معضله حل نميشود تا عادلانه حل نگردد ” بدينرو ذكر اين واقعيت كه : مردم ومنجمله زنان افغانستان از امريكا و متحدان ان صلح و حقوق شانرا تگدى نه مينمايند . حقوق زنان افغان به تعبير عده يى از دست اندركاران امريكايى و اورپائى تحفه هجده سال حضورامريكا، نبوده و بشهادت تاريخ و وقوف آنان متذكر ميشويم كه :

در أوائل و اخير قرن گذشته نهضت زنان افغان و دولت هاى پاسدار انرا استعمار انگليس ، امريكا و متحدان شان به نابودى كشانيده اند و انگيزه غولهاى نفت و گاز يونيكال و بريداس در دفاع از طالبان و نقش بلند دولت امريكا درين بازى از كفر ابليس معروفتر است . اين درست است كه جامعه افغانستان مردسالار ميباشد و اما اذعان به اين واقعيت نميتواند منتفى حرمت و حضور تاريخى انان در دفاع از ميهن و مبارزه بخاطر حقوق شان گردد . زن درين سرزمين هزار سال قبل شعرسروده و در دفاع از كشور حماسه افريده است و خلاصه ساختن شخصيت زن به چادرى و دلاق كار كسانى است كه ميخواهند اين پديده مزموم استعمارانگليس را مستدام ساخته و بر چادر مادر و زن افغان و جايگاه رفيع ان در تاريخ افغانستان بى حرمتى نمايند . بدينترتيب دفاع از حقوق زنان افغان نه تقليد از غرب است و نه اضافه خواهى پيش از وقت ميباشد كه اهم انرا ميتوان چنين مشخص ساخت :

- بر انچه زنان افغانستان در طول تاریخ بخاطر ان رزميده اند و در صدسال اخير و از نخستين قانون اساسى و با ايجاد دولت ملى برهبرى شاه امان اله و در شش قانون اساسى و بشمول قانون اساسى نافذ و فصل دوم ان بحيث حقوق زن مسجل گرديده است ، خط بطلان نكشيد . – حقوق زنان كه بيشتر از چهل سال قبل و درجمهوريت اول و زمان محمد داود فقيد و در كود هاى مدنى و جزايى

بيان گرديده محترم و مرعى داريد . تمام قوانين اساسى يادشده و دو كود بزرگ مدنى و جزايى در انطباق كامل با شئونات تاريخى و ملى ما قرار داشته و در واقع اسلامى ترين اسناد تقنينى و حقوقى جهان اسلام ميباشند . – خواست زنان افغانستان از امريكا و اقاى ترامپ : اين خواست در صورتيكه رافعه منافع انتخاباتى و مصالح جيوپولوتيك ميثاقهاى جهانى را مصدوم نسازد ، بسيار ساده و انسانى است : با پشت كردن به مجسمه ازادى امريكا ، منشور ملل متحد و ميثاقهاى جهانى را که دولت شما ملزم برعايت ان است ، زيرپا نكنيد ! ! ! عادلانه بودن صلح و احترام بحق حاكميت ملى مندرج مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر و معيار هاى قبول شده حقوق بين المللى ، خط فاصل قانون جنگل و جهان متمدن بوده و نقض ان دولت امريكارا بمثابه دولت اشغالگر بحافظه تاريخ ثبت مينمايد . – زنان افغانستان سخنان جلالتمآب سرمنشى سازمان ملل متحد را كه با پيشرفت مذاكرات امريكا و طالبان خواهان اغاز فورى مذاكرات مستقيم طالبان و دولت گرديده و و از طرفين تقاضا نمود تا : ” تا مشاركت هدفمند را براى زنان در تمام سطوح روند صلح تامين ” و نتيجه توافق را منوط بحمايت ورعايت حقوق زنان و تضمين انرا ” مطابق قانون اساسى و مكلفيت هاى بين المللى ” خواند ، استقبال و خواهان تحقق ان ميباشد . – صلح واقعى و پايدار مستلزم مكانيزيم همجانبه است و به تحقق نیرمند ضرورت دارد و اين وسيله همانا نهاد و موسسه ، دولت موجود افغانستان ميباشد كه هرنوع طفره رفتن و دولت زدايى و تضعيف قواى مسلح منجر به تكرار تراژيدى دهه نود و تحقق پلانهاى خصمانه كشور متخاصم پاكستان خواهد گرديد . – بدون شك صلح واقعى و پايدار در پرتو اصل اصالت و حاكميت قانون و اصل احترام به رأى جمهور مردم و نظام جمهوريت متحقق ميگردد ، كه نبايد قربانى معاملات پشت پرده با طالبان گردد .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام پاسداران حقوق مردم ، مدافعان حقوق زنان ، جوامع مدنى و شخصيت هاى طرفدار حق و صلح واقعى صميمانه ميخواهد تا با اين فراخوان برحق انجمن همصدا و بخاطر پخش و نشروسيع اين فراخوان و جمع اورى تاييد و امضا ، با دفاع از حقوق زنان ، صلح واقعى و پايدار را جانبدارى نماييم .

با حرمت

 

 هيات رهبرى انجمن

مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن