فاضله دلزاده

پیام تسلیت

مراتب تسلیت وغمشریکی نبست درگذشت خانم فاضله دلزاده :

خانم فاضله دلزاده ازجمله زنان پیشتاز ومبارزکشورمابود که ازآوان جوانی بخاطربسیج زنان وتامین حقوق حقه آنان کاروپیکار خستگی ناپزیرمیکرد.

اونه تنها ازجمله کادرهای برجسته سازمان دیموکراتیک زنان بودبلکه کادررزمنده وسرسپرده ح .د.خ.افغانستان بودـ که بخاطر آرمانهای بزرگ حزیی اش روانه زندان شد.

درگذشت وی رایک ضایعه بزرگ دانسته بدین مناسبت مراتب تسلیت وغمشریکی مایان راخدمت خواهران شان هریک محترمه راحله جان .محترمه کامله رزمیار.محترمه فهیمه جان وسایراعضای محترم فامیل شان تقدیم داشته وبرایشان صبرجمیل خواهانیم.

روحش شادوخاطرات ماندگارش سرمشق مبارزات دلیرانه ماخواهدبود.

همایش اروپایی زنان افغان ، شورای سراسری زنان افغان درهالند ،کانون زن وخانواده درآلمان ، انجمن همبستگی زنان درشهراندوفن کشورهالند، کمیته زنان دردنمارک