طالب سلسله دار

درخت بى ثمر بيد است طالب جان طالب جان
غنى از پيش تان بس نا اميد است طالب جان

درخت چاكرى دانه نداره او طالب
گماشته هيچ گهى لانه نداره او طالب
قلندر گشته ايم أز ترس نامت او طالب
جفا و جور ات اندازه نداره او طالب

طالبك است افسونگر —— ما ره كرده در بدر
حالى گشته معتبر ——-هر طرف ميره چكر
هر روزى كرده سفر ——-سوى مسكو و قطر
طالبك است نخره گر ——سر و پايش شور و شر
داره ريشك ببر ———-شپش هايش كرده سر
تفنگ اش دور كمر ——- طالبك است مليونر
ترس نداره أز خطر ——- ما ره كرده كور و كر

حول والله طالبك ———- قهر خدا طالبك
كان گناه طالبك ———   جور و جفا طالبك
اين بی حیا طالبك———- درد و بلا طالبك
گاهی اینجا طالبك ———  گاهی آنجا طالبك

طالبك کرده جهاد ———- بهر کشتار و فساد
داده سر ها ره بباد ——— رحم بر کس نه نهاد
است موجودى شیاد ———- باشه چوتار و نراد
اعمالش مثل شداد ———- است غدار و جلاد

او طالب جان طالبك ——— دشمن جان طالبك
بر غریبان طالبك ——— گرگ دران طالبك
آه و افغان طالبك ——— دزد ایمان طالبك
آفت جان طالبك ———  غم کلان طالبك
خصم انسان طالبك ——— خار چشمان طالبك
شرم افغان طالبك ——— ننگ زمان طالبك
كرده روان طالبك ——— توپ و هاوان طالبك

طالب سلسله دار ——— دور دستارش گلدار
مویک هایش شپش دار ——— لبک هایش چلمه دار
است نوكر اغيار ———- مرمى ره کرده قطار
طالبك باشه مکار ———- ده دستایش ماشیندار
کت شیطان وعده دار ———- اوره ساخته انتظار

سر شب تا به سحر برده ز ما تاب و قرار ، طالب سلسله دار

زبير واعظى