صدایی که پس از سه دهه خاموشی دوباره به طنین آمد

catsbnbn.jpg wordt weergegeven
نگارنده: زلمی رزمی
نسرین حمیدی یکی ازآواخوانان خوش صدای رادیو و تلویزیون اسبق کشور است که آوازخوانی را از نوجوانی ازکنسرت ها و محافل هنری دوران مکتب آغاز و به تشویق و ترغیب برخی استادان و دست اندرکاران موسیقی برادیوآمد
وقتی اولین کارش را با ثبت و پخش و نشرآهنگی ازساخته های حامدحسینی با مطلع:
آخر ترا من ساختم دیوانه و شیدای خود
ازطریق تلویزیون ملی کشورآغازکرد، سخت مورد توجه دوستداران هنرموسیقی قرارگرفت و عده ای بدورش جمع شدند و از وی خواستند تا همکاری را با رادیوتلویزیون بطورپیگیر دنبال کند.
دومین آهنگ نسرین حمیدی با مطلع:
من عشق جاودانه ات، من شعرعاشقانه ات
بود که آنهم از ساخته های حامدحسینی است
یکی ازآهنگ های دیگرش
امشب بیاد روی تو غوغا کنم، است که کاپی ازآهنگهای مرحوم احمدظاهر است.
نسرین در اوج شهرت و محبوبیت بودکه بعد از نامزد شدن با مردی بدلیل ممانعت های فامیلی مجبورشد ازموسیقی کناره گرفته و آوازش را فقط خودش بشنود.
آری! صدای او بی‌صدا ماند تا اینکه نسبت اوضاع نامساعد امنیتی و شدت گرفتن جنگها درکابل مثل هزاران هموطن ما مجبور به ترک کشورشد و اینک ازسالها بدینسو بعنوان مهاجر در کشور ناروی بسرمیبرد.
اخیرا صدای محبوس شدهٔ نسرین حمیدی بعد از سالهای زیادی از بند رهایی یافته و با پخش آهنگ جدیدی با عنوان (درکنارتو) که ازساخته های میرویس مبتلا میباشد ازطریق برخی تلویزیونهای بیرونمرز دوباره به طنین آمده که امیدوارم ماندگار باشد و بازهم بخواند، ازعشق، از درد و غم و شادیهای مردم سرزمینش.

با تشکر فراوان از نسرین جان عزیز که بکمک و همکاری شان توانستم این مختصر را تهیه و خدمت حضورشما دوستان به اشتراک بگذارم،
به آرزوی توفیق و سرافرازی های بیشتر برایشان!
https://www.youtube.com/watch?v=oU2TvIqVqMo