شهرتم در تذکره

 

مرا در تذکره افغان نویسید
ز هلمند و بسی نالان نویسید
که نی نان و سرای بود و باشم
بسی حیران و سرگردان ، نویسید
مرا آن تاجیک زخمی بخوانید
که مرمی خورده و نیم جان ، نویسید
مرا هزارهء در آتش و خون
ز تبعیض سوخته ، بریان نویسید
و یا آن اوزبیک آواره از جنگ
با اشک و آه در جوزجان ، نویسید
مرا ترکمن ز قالین باف کشور
ولی حالا گدای نان ، نویسید
مرا نورستانی یی نیمه جانی
ز راکت های پاکستان نویسید
و یا پشه ای ام خوانید و بی کس
به حال خویشتن گریان ، نویسید
در آخر مردم و آن سر زمینم
اسیر دست نا مردان نویسید

مهرو ۲۷ سپتبمبر ۲۰۱۸