په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته څه په کار دي…

قدر منو او معززو هيوادوالو، لکه څرنګه چه ټول پوهیږو،…

بار غم

آباد بود و امن و امان بود خانه ام  ویرانه کرد…

د نني بحران ريشي د کومه وخته شروع شوي

داسي افغان تاسي ليدلي  يا يي پيژني چي ده تحصيل…

در بزرگداشت از هفتاد و پنجمین سالگرد تآسیس سازمان ملل…

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا سازمان ملل متحد…

جنگ شدت دارد دپلماسی غیر رسمی همسایه ها فعال است

اما مذاکرات دوحه دچار سر در گمی است    از ابراز نظرها…

غمنامه

نسبت حملهء طالبان بر پوسته های دولتی در ولایت تخارو…

سرمایه‌داری عامل نگون‌بختی

فینیان کانینگهام / آمادور نویدی سیستم سرمایه‌داری رنج و آلام مردم را…

نظم دجال- قسمت پنجم: آزادی

نویسنده: هدایت‌ الله‌ ذاهب آزادی زیباست. انسان با آزادی زیباست. انسان…

نوای آزادی

به من ده هموطن دست اتهمان دست توانایتکه من تنهای…

راه آزادی

رسول پویان دلــم شـوق نــوای یـار دارد هـوای تـنبک و دوتـار دارد به…

از درازراۀ جمهوریت تا میان راۀ امارت

نویسنده: مهرالدین مشید جستجوی کوتاهه راهی برای عبور از بهانه را…

بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “

بـه پـیـوسـت ایـن ایـمـیـل بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “…

میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

«
»

روشنگری

رسول پویان

21/8/2020

ازسیه چالی برون موجود سنگین می شود

مشتری و زهره وخورشید زرّین می شود

از درون ذره یـی آمــد دنـیـــــایی پــدیـــد

حال وفردا بسته بر زنجیر پیشین می شود

مادر انسـان مهـر کهکشان هـا بـوده است

از زمین دل آشنای ماه و پرویـن می شود

دایـه از مادر نباشـد مهـربان تـر بـا کسـی

ازخروش سیل وتوفان خان مسکین میشود

دانـه گـردد نـونهال و بار می آرد درخـت

در تکامل مـیـوۀ انـسان شـیـریـن می شود

از حـیـات مشـتـرک انـوع می آیــد پـدیــد

آدم وحیوان و مور وماروشاهین می شود

از نـبـــاتـات و گلان رنگ رنگ زیـنـتـی

دامـن سـبز طبیعـت گوهـر آذیـن می شود

شور وشوق زندگی را عشق می آرد پدید

جوهـر بنیاد کیهان عشق دیریـن می شود

عشق وعقل ودانش ومهر وخرد آید بکار

زندگی با این فضایل خوب تزئیین میشود

حسّ وهیجان وعواطف گرشودباعقل یار

بـاغ ارمـان دل ما پـر ریـاحـیـن می شود

ور به دام حسّ وپندار وعواطف مانده اید

کودک دل پایـبـنـد رســم و آیـین می شود

گر خرافات وتعصب خانه گیرد در روان

غدۀ بدخیم وزخم سخت وچرکین می شود

چـشـمۀ نـوآوری ذهـن می گـردد خـشـک

گوش خرگرچه پراز آیات یاسین می شود

مرد هفتاد ساله باشد کودک هفت ساله یی

صخـرۀ افـراطیت گـر پایـۀ دیـن می شود

«جنگ هفتاد و دو ملت» باز می آید پدید

همدلی و همنوایی جنگ خونـیـن می شود

نیکی و صلح و مدارا با تمدن همدل است

عقل ودانش همنوای مهروتمکین می شود

باور فاشـیـزم و تبعیض نـژادی مـرده باد

آنکه بیخ عقل ودانش را تبرزین می شود

رنگ پـوسـت آدمی ربطی نـدارد با نـژاد

زیـر چتر آفتابی پـوسـت رنگین می شود

ما هـمـه از نطـفۀ هـومـوسَپِـیَـن بـوده ایـم

گـوهـر همگـون انسان مانع کین می شود

دانـش و آزمایـش و اسـنـاد بنیاد شـناخـت

آن که مـاشـیـن تـرقی را بنزیـن می شود

علم روشـن کـرده دور تیره و تاریک را

هی باروشنگری انسان خوشبین می شود