روزآتش سیاه

 

روز آتش سیاه

روز آزادی ما                                     

در آسمان ایران

می گشاید چتر خود … دود چادرهایمان

و … یاد رنج های سیاه

دوران ظلمت گذشت                                

تیره فکری … بی برگشت

ما زنان و دختران …

همه بودیم تیره روز   

گرچه مردان… جوانان و کودکان

حتا … بیشتر سیه روز

داغ دشمنی با ما                              

سوزاند دل و جان ما

روز آتش سیاه                                     

می خیزد به آسمان…

دود قفس های ما

دود … قفس سیاه

زنجیر و قفس ما … همراه تحقیر بود             

ما … غرق در سیاهی

افشاء کن… بگو بگو که برد سود

امروز اما… در هر شهر و هر روستا                          

می خیزد به آسمان …

شعلۀ قفس ما

باعمامه… و عبای ملایان

این نوکران استعمار

مزدوران سرکوب … و عاملان تحمیق ما   

…     

پایان استیلای استعمار

پایان فتنه های استبداد

روز آتش سیاه

پایان تحقیر ما

 

فرح نوتاش      

وین دسامبر 2013

کتاب شعر 7