در کابل روز امتحان آغاز شد وهر کس بايد جواب بګويد؟؟؟

انسانها هيچ وقت نه از دوزخ ترسيدن ، نه از قبر ترسيدن ، نه از اينکه زن واولاد خودرا تنها ګذاشتن ، ونه از شرم عالم ، از قران و خدا اصلا نمي ترسند ، فقط در زبان براي فريب خود وفريب ديګران آيت وحديث قلقله مي نمايند وريش را با تقليد از پيغمبر مي ماند ، در حال که ريش علامه تقواي ، علامه پاکي ، علامه راستګويي ، علامه انسان خوب ، علامه بزرګي انها به حساب مي ايد ، واګر دقيق شده باشيد تمام ريش داران در طول تاريخ نوکران ومزدوران واجيران وغلامان ډالر امريکايي ، پوڼډ انګليسي ويوروي اورپا ودرهم عربي ودر نهايت امر نوکران آمپرياليزم جهان خوار بودند وتا که امپرياليزم باشد آنها به حيث نوکران شان مي ماند ؟؟؟؟
ببينيد در افغانستان همين ريش داران در مدت ۴۰ سال نوکران ( غلام غلامان يعني پاکستان – ايران – عربها در راس عربستان سعودي – چين و روسيه – ترکيه )، بودن و هستند افعال و کردار شان به امر و فرمان باداران دايمي وهميشګي شان اشغالګران ناتو در راس امريکا بودند و هستند ، مثلث خبيثه که ارواح شيطاني وطاغوتي آمپرياليزم بود واست (( حضرت صاحب مجددي – فرزندان پير صاحب ګيلاني – سيد منصور نادري ))، هميشه لنګ حمام آمپريالست ها بودند وهستند وهميشه پيش وپس آمپرياليزم را مي پوشاند ، براي اشغالګران همين ها با ملا ها ومولوي هاي ديوبندي در کشور زمينه اشغال مساعد کرد ؟؟
در همين ۱۸ سال اشغال همين ها براي اشغالګران خدمات فراموش ناشدني انجام دادند ، تمام معادن را در اختيار شان ګذاشتند ، مواد مخدر را که سالانه ۶۰ مليارد دالر از ان مفاد مي برد براي شان ماندند ، (( موتر هاي پر از دختران فاحشه از کابل به قطعات شان شبانه روان کردند ، در کمپ ها در پاکستان بهترين زنها ودختران شان را براي افسران ، آي اس آي  ، روان کردن ، سر عربها فروختند ،  ولي يک روز نه رهبران مثلث خبيثه ونه ملا ها ومولوي ها ونه طالب ها نعره تکبير والله اکبر قلقله نه کرد ونه ګفتند که اسلام در خطر است ، کجاشد دين ، اسلام ، مسلماني وشريعت غراي محمدي ؟؟؟
جناب حضرت صاحب ، بچه هاي  پير صاحب ، سيد منصور آغا که رفيق من هم هستي چرا چشم تان را پت کردين ، چرا ګوشهاي تان صداي يتيمان و بيواسطه والان و فقرا را نمي شنوند ، وبل اخره ضد بند هاي تان به خاطر احياي مقام وچوکي و ثروت اندوزي که بايد به زور تفنګ و دم ودوعاي جادويي تان بايد سر افغان ها هميشه سوار باشيد وافغان هاي ګوسفندي را براي هميشه مثل برده ونوکر تان استعمال نماييد ؟؟؟
هموطنان بيسيواد اعم از زن ومرد ، پير وجوان ، باسيواد ، روشنفکران ، ديموکراتان ، دختران ليسه ها و دارلمعلمين ها ، پوهنتون دولتي کابل و پوهنتون هاي شخصي در کابل وولايات ، کارګران ، مامورين دولتي وشخصي ، تجار وسرمايه داران ، ملا امامان ، آخوندهاي اهل تشيع ، نانواها وعمله تان ، کوچيان ، بيجا شدګان ، معلولين ومعيوبين، ګدايان ، خلاصه تمام آنهاي که براي راي دادن به کانديدان رياست جمهوري راي مي دهيد فکر تان باشد ، خوب توجه کنيد ، و هوشيار باشيد ودر برابر ۱۰۰ دالر ويا تطمع کردن ها ويا تهديدات زورمندان وقوماندانان جهادي براي اين کټه ګوي اصلا راي نه دهيد ::-
((  حامد کرزي – اشرف غني – عبدالله عبدالله – يونس قانوني – امرالله صالح – ولي مسعود – حنيف اتمر – حاجي محمد محقق – کريم خليلي – سرور دانش – جنرال دوستم – فرهمند دوستم – ګلبدين حکمتيار راکتيار)).  – “” خلاصه مجاهدين وآنهاي که قواي مسلح تان را فروخت – توته توته و اره کرد وبالاي پاکستان وعربعا فروخت – غربي ها نر واري به زور برد – وطن را شهر ها را قصر ها را تخريب وبا زمين هموار ساخت و چور کرد ، ودر حدود ۷۰۰۰۰ کابلي را در جنګ سه روزه کابل بين ګلبدين واحمدشا مسعود وډبل عبدالله تخريب کرد و ۲۴۰۰۰۰ کابلي را محاجر کرد ، ويديو کلپ ها را ببينيد و قضاوت کنيد ، آمبرياليزم هميشه نوکران و مزدوران وغلامان خودرا حمايت وپشتيباني مي نمايند ، اما راي و انتخاب به دستان شما است ، هم وطنان روز محشر است حساب تان پاک است بايد صادق و پاک براي اينده کشور براي افراد بالاي راي نه دهيد که خداي نا خواسته شرمنده عالم نه شويد ؟؟؟