دروغ پراگنی ها تا به چند؟ اتهام بستن ها تا به کی؟

فرهاد

عاقبت گرگ زاده گرگ شود 

گرچه با آدمی بزرگ شود

 

در حالیکه چهار یوم به ختم کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری باقی مانده عده از کاندیدان که امید پیروزی ندارند به خاطر خدمت بیشتر به یاران خارجی خویش با نشر و پخش اخبار گمراه کننده، دروغ پراگنی ها و اتهام بستن بر ضد کاندیدان مورد اعتماد مردم بزرگترین ضربه را در پروسه انتخابات وارد نموده اند.

این افراد زورگو تصویب موادات دیموکراتیک قانون اساسی کشور، مساعد شدن زمینه تعلیم و تربیه، دسترسی زنان به تحصیلات عالی و ارگان های زیربط دولتی، سازمان های اجتماعی، نهاد های خصوصی، و احزاب سیاسی را سمبولیک خوانده و دفاع قهرمانانه افسران، سربازان را از تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی کورکورانه دانسته میافزاید، طالبان در شصت فیصد خاک افغانستان مسلط بوده باید خواست آنها در نظر گرفته شود و مسئولین مقامات بلند دولتی را عامل تمام بازی های خونین و تشدید بحرانهای اقتصادی میدانند.

مردم میگویند با تاسف این افراد طی هژده سال با وجود تغیرات و تحولات که در کشور بوقوع پیوست هنوز هم خیالات و خواب های گذشته از فکر شان دور نشده، نتوانسته اند از حسادت که سراپای آنها را فرا گرفته خود را نجات و واقعیت های موجود را به صورت عینی آن که وجود دارد درک نمایند از همین لحاظ است از جنایات که دشمنان مردم افغانستان طبق سناریو اداره آی.اس.آی بیست ودو سال قبل بر ضد کشور و مردم ما انجام داده میلیون ها تن از جمله زنان را از مزایای تعلیم و تربیه و سایر حقوق اساسی شان محروم کرده بودند بیشرمانه دفاع مینمایند.

از جانب دیگر عده از سران گروه ها طی هژده سال با استفاده از قدرت، بلند منزل ها، شهرک  ها و قصر ها از خون مردم آباد کرده باز هم بخاطر دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، تنظیمی و حزبی را زیر بهانه کمپاین انتخاباتی دامن میزنند، این آقایان هنوز هم نمیدانند که به صفت گرگ های گشنه به خون مردم شهرت یافته اند.

در نهایت امر برای این سیاست بازان موسمی خاطر نشان میسازیم که آزادی بیان به معنی ارایه نظریات، طرحها و پیشنهادات بخاطر اصلاح جامعه و رفع نواقص و کمبودی ها میباشد نه نشر و پخش اخبار گمراه کننده، دروغ پراگنی ها و اتهام بستن ها به حریفان انتخاباتی خویش زیرا که نیاکان ما گفته اند (دروغ چراغ بی فروغ است) و دروغ پراگنی ها و اتهام بستن ها چهره شیطانی عاملین آنرا ازین بیشتر به مردم افشا ساخته و خواهد ساخت.