داکتر فیل

دردمند

نیاکان ما قصه میکردند امیر عبدالرحمان خان پادشاه مستبد و وابسته وقت بخاطر تداوی فیل های خویش یک داکتر از کشور هند برتانوی خواست زمانیکه داکتر مذکور به کابل امد به معاینه یک فیل مریض آغاز نمود در حالیکه امیرعبدالرحمن حضور داشت داکتر مذکور به دور فیل میگشت و فکر میکرد ،این کار سبب شد که حوصله امیرعبدالرحمان تنگ شود بالاخره از داکتر پرسید چرا این قدر به دور فیل میگردی و چی را میخواهی پیدا کنی داکتردر جواب  گفت قربان شوم دور زدن من به دور فیل ازاین خاطر است که نمیدانم تا هنوز سروعقب فیل کدام است!

در حالیکه از آن زمان بیش یکصد وچهل سال سپری میشود با تاسف در قرن بیست و یکم در اتخاذ تصامیم بسیاری از موضوعات عمده اقتصای، نظامی،سیاسی  نقش داکتران فیل عمده بوده گپ به جای رسیده طرح های کاپی شده خویش را به لسان انگلیسی به ادارات ارسال نموده در جلسات نیز به زبان  انگیلسی صحبت مینمایند تا بتوانند طرحهای غیر انطباقی و کاپی شده خویش را بالای سایر اعضای جلسه بقبولانند.

نباید فراموش کرد که آموزش لسان های خارجی از جمله انگلیسی بخاطر بلند بردن آگاهی، حل مو ضوعات داخلی و خارجی یک نیاز بوده و میباشد نیازمندی های فوق نمیتواند سبب بی اثر شدن لسان های رسمی از جمله دری،پشتو و سایر زبان ها ملیت ها باهم برادر کشور دراتخاذ تصامیم رسمی موضوعات کشور ما گردد وکم بها دادن به آن بزرگترین جفا است که نسل آینده کشوربوده ومیباشد اگر در این باره برخورد مسئولانه صورت نگیرد آهسته آهسته لسان های رسمی کشور در محافل و مجالس کمرنگ خواهد شد.