خلیلزاد ــ مهندس اصلی صلح و جنگ در افغانستان

               نوشته ی : فروغی

        پس از چهار دورمذاکرات سری و پشت پرده ی امریکا با طالبان که سبب تقویت بیشترموضع سیاسی آنان شد ، آقای خلیلزاد طی مصاحبه ای با تلویزیون 1 ، کابل را به نحوی مانع رسیدن به توافقات صلح معرفی نموده ، از طالبان تعریف نو و انسانی ای به جهان ارائه داد .

        آقای خلیلزاد به مردم اطمینان داد که طالبان امروز ، طالبان بیست سال قبل نبوده ، درنتیجه ی مصالحه با آنان آزادی های مردم افغانستان  زیر پا نخواهد شد .

        این موضعگیری خوشبینانه ی آقای خلیلزاد نسبت به طالبان ، بخوبی نشان میدهد که برنده ی اصلی این میدان ، نه استراتژی نو یا کهنه ی امریکا ؛ بلکه طالبان و حامیانِ مکار و مداخله گر آنان ( پاکستان ) می باشد .

       خوشبینی های پرسش برانگیز خلیلزاد نسبت به طالبان ، در واقع همان طرزدید نسبت به طالبان را القا می نماید که مدت های مدید حامد کرزی و  محمد اشرف غنی القا می نمودند . دورنیست روزی که خلیلزاد هم طالبان را برادر بخواند .

       اگر امریکا و نماینده ی خاص اش خلیلزاد به این نتیجه رسیده باشد که طالبانِ امروز طالبان دهه ی نود نیست ، شک آن وجود دارد که ، آن کشوربخواهد حکومت موقت ایجاد نموده ، همان گروه تاریک جهنمی را که هژده سال پیش به بهانه ی سقوط آن در افغانستان لشکر کشیده سبب کشتار حدود 200 هزار افغان شدند ، دوباره بر اریکه ی قدرت برساند .

     همه می دانیم که خلیلزاد مهندس اصلی تمام گروههای افراطی اسلامی ( از مجاهدین تا القاعده ، طالبان و داعشیان ) در افغانستان است .

     زبان خلیل زاد زبان آشنا برای همه ی گروهها و قدرتمندانِ افغانستان وطالبان می باشد .

    صلحی که خلیلزاد در پشت آن ایستاده و کابل را وادار به قبول آن خواهد نمود ، هیچ معنایی به جز تسلیم شدن به مطالبات پاکستان و طالبان نخواهد داشت .

   اکنون که امریکا قصد دارد طالبان را گروه روشن تر و بازتر ومطالبات آنان را اسلامی و افغانی تبلیغ نماید ، تلاش های احساساتی رییس جمهورغنی برای مقابله با این قصد و نیت ، تلاش ها و کوشش های بی ثمر خواهد بود ؛ زیرا رییس جمهورغنی طی چهار سال سیاست محورگریزخویش ، عده ی زیادی را به بهانه های مختلف از صحنه و ازکنار خود دورنموده است .  

       به باورآگاهان ، ژست های احساساتی و رجزخوانی های کرزی مانند رییس جمهورغنی در آخرین ماه های قدرت ، هیچ تأثیری در تصامیم پشت پرده ی امریکا نخواهد داشت .

      آقای غنی بخواهد یا نخواهد ، زلمی خلیلزاد قبل از آن که برای برقراری صلح واقعی و دوامدار برای افغانها بیندیشد ، بیشتر وظیفه دارد تا به هر قیمتی و باوجود تقاضای رییس جمهورغنی مبنی برماندن قوای محدود امریکایی ها در افغانستان ، زمینه های خروج قسماً آبرومندانه ی امریکا را از افغانستان فراهم سازد .