جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی…

باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست زظلم کشته زیاد…

طالبان در پرتگاۀ سقوط

عبدالناصر نورزاد طالب همانند گذشته، نمی تواند در مسیر سیاست و…

جامعه سیاست زده ی ما و آشفتگی های سیاسی…

عبدالناصر نورزاد به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج…

طالبان ابزاری برای پاکستان برای بازی با امریکا و چین…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت…

زرتشت فیلسوف

– دکتر بیژن باران در ایران فلسفه در الهیات تنیده؛ نه…

معشوق تاريخي

- بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از…

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف…

بصیر دهزاد مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر…

دو اجتماعِ سیاسی – اعتراضیِ متفاوت از هم [داخل و…

شباهنگ راد محرز است ما با دو اجتماعِ سیاسیِ متضاد از…

من

من، چه غریبانه،، میان این همه تنهایی،،،              --جا مانده‌ام!!! (۲) از تو چه پنهان! خودت به…

تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی…

هیچ گفتمانی را نباید تابو پنداشت

                    بحث روی حکومت فدرالی گناه نیست      نوشته ی…

چهارمین دور مذاکرات «روند مسکو» درخصوص افغانستان

چهارمین دور مذاکرات موسوم به «روند مسکو» برای حل…

من اعلام جرم می‌نمایم

میر عبدالواحد سادات من به محکمه وجدان بشریت آگاه مراجعه مینمایم…

وراثت درقدرت و سیاست

مونارشی های موروثی با حفظ گذشت قرون هنوز در پیشرفته…

سوسیالیسم،- جانشینی برای حکومت شر و "آتش به اختیارها"

آرام بختیاری      یادی از آموزگاران انقلاب،- مارکس و انگلس. هرمبارزه طبقاتی یک…

انقلاب بزرگ خرد

رسول پویان بـشـر بـه حـلـقـۀ دام بـلا گرفتار است به چنگ آتش…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

فدریشن، یونیتار (متمرکز) و کانفدریشن به زبان ساده

(Unitary state, federation, confederation) دولت- عبارت از عالی ترین شکل سازمان…

تروریسم محصول سیطره جویی قدرت های بزرگ و سرخورده گی…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان از زخم خونین گرباچوف تا مکان خدا…

«
»

خطاب به کارگران پیشرو و پیشگامان جنبش کارگری

به میدان آمدن طبقه کارگر واتحاد صفوف وپرلتاریا وزحمتکشان چشم انداز پیروزی را روشن وقطعی خواهدکرد.

خیزشهای گسترده و متحد کنونی برعلیه نظام استثمارگرو سربگوبگرحاکم، به طبقه کارگرو پیشگامان آن شرایط مناسبی برای اجرای نقش تاریخی خود در مبارزه علیه نظام ارتجاعی حاکم وسرمایه داران فراهم آورده است.
مبارزه طبقاتی بین استثمار شده ها واستثمارگرها، میان اکثریت مردم به تنگ آمده ازتبعیض وفقر ونابرابری، با سرمایه سالاران ودزد ها و رانت خواران و زن ستیزان و  رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی حافظ این نظم کهنه وارتجاعی، به یک پایه گسترده ناشی ازفوران نارضایتی عمومی وهمبستگی سراسری برعلیه نظم موجود ارتقاء یافته است .

به میدان آمدن کارگران دردفاع از مطالبات توده های به پا خواسته مردم ازطریق دست زدن به اعتصابات کوچک وبزرگ ومحلی وسراسری، جنبش انقلابی موجودرا امیدوار تر وپرشورترو شکست ناپذیرترمیسازد. واتحاد صفوف طبقه کارگر وزحمتکشان متحد آن درمبارزات جاری زمینه اعتصاب عمومی وقیام مسلحانه برای پایان دادن به حاکمیت سیاه وسرکوبگرموجود را نزدیکتر میکند.

سازمانیابی پیشروان دردرون مراکزمهم صنعتی ،خدماتی،حمل ونقل و انرژی و وسائل ارتباط جمعی و نفت وگازوسایربخشهای حساس درهسته ها و کمیته های مخفی وعلنی و نیمه علنی و تلاش برای ترغیب کارگران و کارکنان برای شرکت درمبارزات جاری وایجاد زمینه های عینی وذهنی برای دست زدن به اعتصاب و سایراشکال مشارکت درمبارزات جاری و جمعبندی خواست ها ومطالبات پایه ای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی وتعیین شعارها و طرح مطالبات عاجل واستراستراتژیک و تبلیغ وترویج شعارهای تلفیقی دموکراتیک وسوسیالیستی وسایراقدامات لازمه درکنار تلاش برای حفظ و گسترش اتحاد صفوف زحمتکشان وپیشروان و تشکلهای آنها دریک جبهه انقلابی برای رهبری سازمانیافته تروبا برنامه ترمبارزات وخیزشهای اجتماعی از مهمترین وظائفی است که بردوش پیشروان و پیشگامان وعناصرآگاه جنبش کارگری وکمونیستها و نیروی چپ  قراردارد. با به میدان آمدن طبقه کارگر واتحاد صفوف وپرلتاریا وزحمتکشان درحین شرکت فعال درمبارزات جاری چشم انداز پیروزی را روشن وقطعی خواهدکرد.

 سازمان 

اتحاد فدائیان کمونیست اول مهر1401