خانم متوفی سید حسین اغا

اعلان  فاتحه

بازگشت همه بسوی اوست!

دگرمن سید اسماعیل الیاس و سید مصطفی الیاس پسران، مریم عمری الیاس، ملیحه الیاس معلمین لیسه هوا،شاه بی بی الیاس سرمعلم لیسه هوا، سیده طلوع، نسرین الیاس، لیلا الیاسو سایره الیاس دختران، ماریا طلوع، لینا طلوع و مینه بها ، ظهور الله طلوع و ذبیح الله طلوع نواسه ها، انجینر عبدالرزاق طلوع، دگروال گلا جان عمری ، دگرمن بریالی بها ، سیف الرحمان نظری کارمند ترانسپورت،و حکمت الله معروف استاد دامادان، انجینر سید هدایت الله روستایارو جواد حمیدی شوهران نواسه ها باطلاع دوستان وعزیزان میرسانند که فاتحه(زنان و مردانه )مرحومه بی بی شگوفه الیاس خانم متوفی سید حسین اغا که جنازه قبلا در افغانستان بخاک سپرده شده است ، بتاریخ ۱۹ نوومبر روز یکشنبه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ درادرس ذیل اخذ میگردد. شرکت دوستان و عزیزاندر مجلس ترحیم باعث خوشنودی روح ان شادروان و تسلیت بازماندگانش میگردد.

نمبر تماس:

0616161818,  0627025943 ,0685495713,

ادرس:

Wijkcentrum t Slot

Kastelenplein  167

5653 LX Eindhoven