خاطره

هنوز بر سر راهت گل و چمن باقیست
هنوز لاله و صحرا و نسترن باقیست
هنوز گرد خیال ات به بالهای دلم
هنوز نام قشنگ تو بر دهن باقیست
کنار جوی به زیر چنار خاطره ها
صدای تازه ی نجوا ی پا زدن باقیست
هنوز آیینه انداختن از پنجره ها
هنوز وعده ی دیدار تو ومن باقیست
هنوز ارسی ما  جلوه گاه دیدارست
هنوز در گذر و کوچه عطر تن باقیست
امین آریبال
هالند