حقیقت وجود

 

از هزاران درهزاران نطفه یک واحد منم

در میان صد هزارانِ دیگر یک هم تویی

دیگ ارث من ز اجدادِ بسی جوشیده است

قطره ای از چشمه ساران نیاکانم تویی

خون خالص، خون نا خالص همه جعل و فریب

آیت زیبای انسانی منم و هم تویی

ما همه زنجیر هستی را تجسم داده ایم

رنگ و شکل حلقه ها بی معنی اند، آدم تویی

نسل دیگر جوش دیگر دارد و ساز دیگر

نه ابد من زنده ام ، نهِ هم مدام الدم تویی

پوهندوی شیما غفوری

۱۸/۲/۱۳