اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

چرا نظام سیاسی دهه‌ی شصت در افغانستان مؤفق و نظام…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب من در این نوشته‌ی کوتاه تنها به یک…

وجه تسمیه اوزبیک

اوزبیک از دو کلمه جداگانه تورکی ترکیب یافته است: اوز…

نجات افغانستان از شر تروریسم و یک جنگ نیابتی دیگر

نویسنده: مهرالدین مشید       طرح ها و راهکار ها و درازراۀ…

یاداشت

 نامه سر گشاده که از طرف  تعداداز  متخصصین  ، مدافعان افغانستان…

مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

انجنیرفضل احمد افغان.               …

مام وطن

دوست دارم از دل و جان آنکه غمخوار وطن  یا که…

آیا افول امریکا قابل تصوراست؟

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      ایالات متحده ی امریکا ازاولین سال‌های…

«
»

جنگ طالب با فرهنگ

رسول پویان

چرا طالب به نوروز جنگ دارد

به جشن شاد نیکروز جنگ دارد

شــده نـوروز بـاســتـانـم جهــانی

بـه مهـر گیتی افروز جنگ دارد

ز لبخـنـد بهـاران بـیمـنـاک است

به صبح پاک بهروز جنگ دارد

مگر چشم دل او کور کور است

که با مهر دل افـروز جنگ دارد

چـراغ لاله را خـامـــوش ســازد

به نـور تاریکی سوز جنگ دارد

ز فـرهـنگ و تمـدن می گـریـزد

به ذهن فارسی آمـوز جنگ دارد

چه دانـد جاهـل از فـارسـی دری

بـه گـنـج واژه انـدوز جنگ دارد

بـه آرایـش و زیـبــایـی ســتـیـزد

به سلمان و به گلدوز جنگ دارد

ز پـاکی و لطـافـت مـی هـراسـد

به لباسهای خـوشـدوزجنگ دارد

ز احساس و عـواطـف دور باشد

بـه موسـیقی پـرسـوز جنگ دارد

بـه نیکـیهـا و خـوشـیـهـای مـردم

بـه فـال و بخت پیروزجنگ دارد

ز آموزش زنان را کـرده محروم

به مرد و زن هرروزجنگ دارد

بـه نام رسـم و فـرهنگ جهـالـت

بـه دخت دانش آمـوز جنگ دارد

بـه مـردم شـمال و غـرب کشور

بـه بامیان و نیمـروز جنگ دارد

به مسکین وجوان وکودک و پیر

بـه دارا و زرانـدوز جـنگ دارد

به امروز و به فـردا بـدبین است

به ارزشـهای دیـروز جنگ دارد

نگیرد از شکسـت خویش درسی

به چشم عبرت آموز جنگ دارد

ز ایـام جــوانـی تــا بــه پـیـــری

بـه گـورسـتان، هنوز جنگ دارد

فـقـط بـا سـاز پاکـسـتان بـرقـصد

باچنگ وشاخک وپوزجنگ دارد

اجیر دالـر و پـونـد و ریـال است

ازین رو بس مرمـوز جنگ دارد

23/3/2022