جنګ افغانستان از ابتدا تجارت بود؟؟ 

نويسنده : دکتور طاوس وردک لندن ۱۲ آګست ۲۰۱۸،  ؟؟؟؟
رهبران ۱۶  ګانه اسلامي ( سوني و شعيه )، براي تجارت کمر بسته بودند ، رهبران جهادي و قوماندانان جهادي و بعدا طالب ها از مشاورين ( پنجابي – عربي – ايراني – امريکايي و غيره )، فقط و فقط به خاطر سرمايه اندوزي و تجارت کمر بستند و از آنها آموختند که چي قسم اسلام را بهانه کرده وخود ها را ثرمايه دار و صاحبان مقام بسازند ، و درآن وقت نه دين ونه اسلام در خطر بود ، دروازه يک مسجد وتکيه خانه بسته نه شد ، و وزارت شون اسلامي جديدا تاسيس شد که جناب سعيد افغاني وتوکلي وزير ومعين آن تعين شدند ،ولي با تاسف که روحانيون و ملا ها در طول تاريخ هميشه اجنټان و نوکران امپرياليزم بودند وهستند وباقي مي مانند ، دين تجارت بود ، دين توطيه بود ، دين خدمت به امپرياليزم بود و است ، زيرا همه پيغمبران و اديان در جهان ساخت و طرح امپريالستي است ،  کدام پيغمبر از آسمان توسط پيشقاب پرنده به زمين به حيث پيغمبر خدا نازل ويا آمده ؟؟؟
آګر تجارت نه بود چرا رهبران  تنظيم هاي ۱۶ ګانه اسلامي به شمول جنبش جنرال دوستم درين تجارت سر زمين خويش را به کربلاي خونين تبديل نمودند  ( در قدم اول خاک افغانستان ، معادن سنګ هاي قيمتي ، يورانيم ، ليتيم – کرومايت – چرس – ترياک – هيرويين – انتيک باب – سنګ هاي رخام و مرمر – زمرود و ياقوت – لعل پيازي – بيروچ – کرستال –  لاجورد – تلک – و بسيار ديګر ، انواع سلاح هاي توليدي  و مهمات دره ادم خيل پشتونخواه – بعدا دختران يتيم و بي پدر که پدران شان در جهاد کشته شدند بالاي عربها – پاکستاني ها و غربي ها به فروش مي رساندند وهمه رهبران جهادي وطالباني خودرا مليونر و ثرمايه دار ساختند ، وتا امروز تجارت اين چيز ها ادامه دارد )،  اين تجارت از ۴۰ سال به اين طرف از طرف مجاهدين و طالب ها وداعش ادامه دارد وبه فرمان و فرمايش ( عربها اين حاکمان جنت ودوزخ ، غربي ها ، پاکستان – ايران – چين )، در بازار هاي کشور هاي شان مخصوصا در شهر هاي ( پشاور – مشهدوتهران – دوبي – هندوستان و شهر کابل )، بسيار علني در بدل ( ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۵۰۰ ، ۵۰۰۰ ، افغاني و ، ۱۵۰ دالر )،  بهترين دختران حاضر به تن فروشي هستند ، ارګان هاي کشفي و استخباراتي تمام آدرس ها و مکان ها راجستر شده و راجستر نا شده مي فهمند و خبر دارند ، اين يک تجارت بسيار عالي و مزه دار است و مجاهدين ازين تجارت هم مليونر شدند و هم قصر نشين شدند ، وهم کيف مي نمايند ، وهم مافيا ازين رحبران و قوماندانان ساخته شدند ؟؟
شما در هشتم ثور روزي که مجاهدين به قدرت رساتده شدند و قدرت سياسي را دکتور نجيبالله به اين ها داد در شهر کابل کوچه به کوچه حنګ بين سوني و شعيه وباز بين خود سوني ها وشعيه ها شروع شد که جريانات همه اين جنګ ها و خون ريزي ها را شما از آقاي محسني هزاره در ويديو ها و کلپ هاي فيس بوکش بشنويد ، خود محسني اعتراف مي کند که خود ما ، مجاهدين ملامت هستند شما ببينيد ويتنام به نام شمالي و جنوبي همراي امريکا جنګيد و امريکا شکست خورد و باز زير يک نام همين کمونست ها تا امروز يک کشور دارند ، اما ما نه توانستيم  که کشور واحد افغانستان بسازيم ، ومي ګويد که من يک روز به چهار اسياب مي رفتم يک روز به کاريز مير و قانون اساسي را براي شان ساختم اما زمان که به ماده هفتم رسيديم بين شان جنګ شد حرف ها و سخن هاي زشت وناسزا بين شان رد وبدل مي شد که من مي شرمم ياد کنم و من همه را نوشته ام نمي توانم بګويم ولي بعد از مرګم چاب مي شود حالا مي ترسم که اعلان ويا چاپ کنم ؟؟
مجاهدين کار هاي کردن که در قطي عطار نيست ، چور و غصب مالکيت هاي شخصي و دولتي تا امروز ادامه دارد ، اين تجارت است براي محاهدين ، وادار ساختن وز را به تعين وتقرر افراد مربوط رهبران جهادي به خاطر به دست آوردن مفاد و عايدات است اين هم تجارت است ، محسني مي ګويد که رهبران براي خود وکلا ګرفته بودند زيرا اکثريت شات سيواد سياسي ،کافي نه داشت ؟؟
حالا که دونالد ترامپ تلاش دارد جنګ افغانستان را بالاي ( بلک واټر بفروشد )،ګويا جنګ افغانستان. تجارت است  تادر قدم اول ترامپ از بودجه دولت هيچ مصرف نه داشته باشد و همه مصارف به دوش ، بلک واټر خواهد بود ، و ترامپ اين جنګ را  توسط بلک واتر در اففانستان طولاني تر مي سازد و بلک واتر تمام پيشبيني هاي عايداتي ومفادي خودرا از قبل محاسبه نموده  به نظر بنده بلک واټرکارهاي ذيل را انجام خواهتد داد ::-
۱- کمپني هاي جديد مافيايي  کشت وزرع مواد مخدر ،خريد و فروش مواد مخدر وترافيکنګ آن  ، توليدات سنګ هاي قيمتي مخصوصا ( يورانيم ، ليتيم ، کرومايت ، زمرود، بيروچ ، ياقوت ، لعل پيازي ، کرستال ، لاجورد ، رخام ، مرمر ، )، وغيره را  به قيمت مجموعي ۱۰۰ مليارد دالر قرار داد مي نمايند که صرف ازين مدرک به بلک واټربه ۲۰ مليارد مفاد به دست مي آورد ؟؟؟
 ۲- بلک واټر معادن مهم افغانستان را با کمپتي هاي  مهم خارجي قرار دادنموده ودر افغانستان کار ايجاد مي کند وازين مدرک در حدود ۱۵ مليارد ډالر مفاد به دست مي آورد ؟؟
۳- بلک واټر ګروپ هاي مافيايي وتروريستي جديد را  در افغانستان و پشتونخوا وايران وتاجکستان وازبکستان ،تربيه مي نمايند که )، قا چاق و فروش  ( مواد معدني – مواد مخدر – اسلحه – مشروبات الکهولي را  در درون بازار هاي کشور ها به فروش برسانند و مقادير زيادي به کشور عاي همسايه واز انجا روسيه ، چين ، کشورهاي عربي و غربي برسانند  ودر مقابل توسط همين حلقه مافيايي خويش سلاح و مهمات را به کشور هاي مانند ( افغانستان ، کشورهاي عربي ، پاکستان ، ايران ، ايغور هاي چين  مسلمان هاي  روسيه )، برسانند که وضعيت امنيتي را درين کشور ها خراب بسازند و زمينه فروش سلاح و مهمات  امريکا درين کشور ها زياد بسازند تا تشنجات و زهنيت هاي آزادي بخش مسلمان هاي روسيه وچين را تجزيه وجداي از آن کشور ها را آماده بسازند ؟؟
۴- بلک واټر کوشش خواهند کرد که پاکستان را با هندوستان داخل حنګ بسازندو قدرت سياسي را در ايران از آخوند هاي افراطي اسلامي به خانواده شاهنشاه انتقال دهند وازين طريق زمينه فروش اسلحه امريکايي را درين کشور ها مساعد بسازد ؟؟
۵- بلک واټر عقيده دارد که رژيم حکومتي ( وحشت ملي ساخت جان کيري ) را به يک جوان نيرومند و قوي  در مدت کمتر از سه ماه تسليم نمايد و ( اتلاف بزرګ ملي در افغانستان به رهبري کرزي نيز به همين منظور تشکيل شده )، بلک واټر طالبان را با اين حکومت جديد به ميز مذاکره مي شاند وجز حکومت جوان خواهد بود و عساکر کشور هاي عربي را داخل نظام نظامي در افغانستان مي سازد تا از يکطرف ناتو در راس امريکا افغانستان را ترک کند واز مصارف چندين ملياردي ټرامپ رهاي يا بد ؟؟
اين همه در پلان آينده دونالد ترانپ به حساب تجارت و بزنس وي ګنجانيده شده که در وجود بلک واټر در افغانستان وجهان  عملي مي شود ؟؟؟
ګويا جنګ افغانستان ، از اول به خاطر سرمايه دار شدن وثروت اندوزي از طرف رهبران جهادي ، طالباني وداعشي به رحبري اشغالګران خارجي ، عربها ، پاکستان و ايران. وچين  به خاطر تجارت تا امروز ادامه دارد همين تجارت بود که پاکستان را جنګ داخلي افغانستان صاحب بم اتوم وراکت ها ساخت ، ؟؟؟
مردم ساده دل وبيسيواد کشور بايد بداند که ديګر خودرا قربان ثروتمند شدن رهبران اشرار نه شوند ؟؟؟