جنګهاي مسلمانها

هموطنان عزيز فکر تان است که همين ۱۷ سال مسلمانها عليه مسلمانها در افغانستان مي جنګد ( افغان مسلمان عليه افغان مسلمان )، وخوب به ياد داشته باشيد که ابدا اين جنګ مسلمان ها خاتمه نه دارد ؟؟؟؟؟

 دربين اين ها ۷ تنظيم سني ، ۸ تنظيم شعيه عليه يک ديګر جنګ کردند بعدا بين مسلمانهاي سني جوي خون جاري شد و جنبش ملي نيز په ان علاوه شد کابل در نتيجه جنګ مجاهدين حزب اسلامي ګلبدين و حزب جميعت اسلامي کابل را هموار ساخت و ۷۰۰۰۰ کشته وزخمي بجا ګذاشت و به تعداد ۲۴۰۰۰۰ خانه به دوش محاجر شدن ، کلپ هاي اين جنګ ها در يوتوب موجود است که احمد شاه مسعود و ډبل عبدالله از بالاي کوه تلويزيون عليه ګلبدين طيارت جت وهليکوپتر و راکت و سکات را قومانده مي کند از طرف ګلبدين عين تخنيک وسلاح اسعمال مي شد که تمام کابل به ويرانه تبديل شد و فابريکات و تعمير هاي دولتي وشخصي چور شدند . ؟؟؟؟؟؟

پاکستان ديد که رهبران مجاهدين په قصه پاکستاني ها نه شدند بنا پاکستان قوه ريزرف (( طالب ها ))، را که از همين احزاب مجاهدين سرباز ګيري کرده بود به زور کوماندوهاي پاکستان قندهار را به رهبري ملا عمر تصرف نمود وبه اين ترتيب همه ولايات را يکي پس ديګري اشاال شد و مسعود تاب مقاومت نه اورد به پنجشير وتخار وبدخشان پناه برد وحتي به کولاب با هليکوبتر هايش ګريخت و بعدا مشاوري احمد شاه مسعود ( زن فرانسوي مسعود و دګروال ک، ګ ، ب ، کنيازوف )، براي مسعود مشوره داد که به فراسه برود ودر ان جا ولي مسعود  برادرمسعود سفير در لندن بود قرار داد همراي انګليس و فرانسه امضا نمود و زمينه اشغال افغانستان را به ناتو مهيا ساخت وبه اين ترتيب پدر خوان مسلمان ها (( امريکا ))،  به طرفداري د شمال ټلواله طالبها ها را توسط ب ۵۲ خوردوخمير ساخت  وبه تعداد بيشتر از ۲۰۰۰ طالب پشتون را در کانتنر هاضربه کردند ونيمه مرده در حيرتان دسته جمعي زير خاک ساختن  ، اين بود نتيجه انتقام مجاهدين  حزب جميعت و هزاره ها يکجا با جنبش ملي دوستم  ، يعني جنګ در طول ۴۰ سال از طرف احزاب اسلامي و حال که  ، پدر خوان شيطان وتوطيه ګر شان امريکا اين مسلمان ها را مانند چوچه مرغ هاي که سردار محمد هاشم خان به رنګ هاي مختلف  رنګ مي کرد وباز بين خود به جنګ مي انداخت  ، تا به ظاهر شاه که نو به تخت نشسته بود طرز حکومت داري ياد بدهد، امريکا نيز ۱۶ حزب اسلامي را جمع طالب ها جمع داعشيان را هم دانه مي دهند وهم بين خود شان به جنګ مي اندازند  ، وخود امريکا سيل کشتن و مرګ شان را مي بيند واز طرف ديګر  امريکا و غربي ها معدن و سرمايه ملي شان را در طياران غولپيکر مفت مي برد ؟؟؟؟