جاهلان بیخبر

مهرو ولیزاده 
نسبت به قدرت رسانیدن طالبان آن قاتلین مردم بیگناه ما در کشور
آن گروهِ وحشی و آن زادهء پنجابیان
قاتلین صد هزار و بیش از افغانیان
جاهلان بیخبر از دانش و علم و هنر
نسلی از دَور حجر ، بیگانه با عصر و زمان
آن گروه وحشی و آن نوکران اجنبی
دستهء ویرانگران خانهء آبای مان
آن گروهی که گرفته جان خلق ما بسی
دستهء آدمکش و خونخوار و جمعی جانیان
سازد آن جبار ، این کوران قرن و عصر ما
پیشوای ملتی بینا و آن نو باوران
وای بر آن خاک گلگونی ز خون مردمش
قاتلی از قاتلان آورده ، سازد شاه آن
از چه بخشد منصب شاهی به دزد وچاکری؟
از چه آن بد نام طالب را دهد نیکو نشان
هر کجا دزدی بُد و یا قاتل و لامذهبی
تسبحی در دست دادندش ، نموده شاه مان
مهرو فبروری ۲۰۱۹