تولد دیگر

حریره یوسف مقصودی

ای کاش پدر و مادرم دوباره باهم همبستر شوند
رشته های نطفه ام از یکجا شدن آنان بسته شوند

ای کاش بار دیگر مادرمن باز آبستن شود
ای کاش جنینم نفس کشیدنش، از سر شود

ای کاش تمام دنیایم در شکم مادرم خلاصه شود
ای کاش تمام تفریح هم،لگد زدن و غلط زدن شود

ای کاش ضربان قلبم به تپیدن قلب او وابسته شود
ای کاش تمام وجودم بر ادامه زندگی دلبسته شود

ای کاش بعد از تولدم خنده بجای گریه آغاز شود
ای کاش می شد روح و تنم دوباره زنده باز شود

ای کاش تمام هیاهویم میکدن پستان های مادرم شود
ای کاش تمام آرامشم بعد از نوشیدن، خوابیدن شود

ای کاش دوباره آسوده بودن تجربه شود
اما بی دغدغه زندگی کردن خاطره شود

دلم اگر بر نفس کشیدن دوباره، بی صبر شود
ای کاش تولد دیگر دوباره برایم، میسر شود