تهاجم  وحشیانه بر شهر تاریخی غزنین !

کمباور کابلی

شهر غزنین ، نه چنین بود ، سرافکنده و زار
خلق، افتاده سراسیمه ،به هر کوی وکنار
جغد جنگ آمده نزدیک ، به دیوارهءارگ
قصر سلطان، همه در تیر رس راکتبار
«باغ پیروزی » عزادار  مصائب،پیهم
بوی « بیرونی »  دگر نیست،درین لیل و نهار
«صد هزار۱» یکسره ، گم گشت ز دفترچهء دهر
از سنائی چه بگویم ، که شد گرد و غبار
مرد گان، اینهمه پاینده به تاریخ که دید؟
زندگان ، اینهمه بیگانه صفت، بی مقدار؟
++++
اجنبی ، طالب وحشی، به دلار از خود کرد
 ملک وملت  چه  شناسد،«ربات»ی بی عار:
شال منحوس غلامی ، به سر دوش نهد
گاه با چادرزن آید  و گاه با چلتار
یک شبی، پیکر بودا، به هاوان بندد
«حسنک» را دگر بار، برد بر سر دار

پانویس :
باغ پیروزی: بوستانی تاریخی در غزنه، که گویا آرامگاه سلطان محمود غزنوی در آن واقع است.
باغ صد هزار : از باغ های تاریخی غزنه.