تغییرات بنیادی به بستر اساسی نیاز دارد

دردمند

بیا دل را از کینه صافی کنیم                     بدی را به نیکی تلافی کنیم

بیا تا پیر دانای طوس                             که دارد اورنگ معنی جلوس

به پیش جهاندار پیمان کنیم                      دل را از کینه جستن پشیمان کنیم

که گور نیاکان ما شد خراب                     به محشر چه خواهیم گفتن جواب

                                                                                                   فانی

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز سه شنبه 9/4/1394 درباره عملی شدن قطعنامه 1325 شورای امنیت ملل متحد برای زنان برگزار شده بود در بخشی از صحبت خویش بر تغییر بنیادی و پایدار وضعیت زنان تاکید ورزید گفت پیغام ما برای نسل نو بسیار مشخص می باشد که از فکر زن ستیزی بیرون شوید، افزود بدبختانه فکر زن ستیزی در نسل نو هنوز هم حاکم است. این ضرورت به تغییر و بحث بنیادی دارد وی بر مشارکت بنیادین زنان از روستاها گرفته تا ریاست جمهوری تاکید ورزید گفت که در گفتگو های صلح زنان نقش اساسی خواهند داشت نه تشریفاتی.

در حالیکه مردم صحبت اشرف غنی را در رابطه به رسیدن آرزوهای دیرینه میلیونها تن زنان در صورت عملی شدن یک گام مثبت خوانده اند. به باور آگاهان امور عملی شدن گفته های فوق به یک بستر اساسی نیاز دارد که توجه مقامات ذیصلاح و گرداننده امور را در این رابطه میخواهیم جلب نماییم. بر علاوه موضوعات جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج که قریب به چهارده دهه می شود در کشور جریان دارد، مداخله صریح ادارات استخبارات کشورهای منطقه و جهان، عدم تطبیق یکسان قانون و عدالت اجتماعی، گسترش فرهنگ معافیت، مسلط بودن فرهنگ فیودالی و ماقبل آن مافیای مواد مخدر، اقتصادی، غاصبین زمین، عاملین فساد، زن ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان، مردم ستیزان، عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، سمتی، قومی، مذهبی، تنظیمی، حزبی، جنگ سالاران، افراد مسلح غیر مسئول، زورمندان، عدم دسترسی اکثریت زنان به خصوص نسل نو و جوان به تعلیم و تربیه، تداوی، افزایش فقر بیکاری، بیماری، مسلط بودن عنعنات ناپسندیده از جمله رد و بدل ها، گرفتن پول طویانه، برپا کردن عروسی ها در هوتل های مجلل با مصارف گزاف، خریداری زیورات و لباس های قیمت بها بالای داماد، بردن عیدی، براتی، نوروزی و غیره از عوامل اند که دست و پای میلیونها تن زنان را بسته نموده، نمیتوانند که مطابق صلاحیت که دین مقدس اسلام برایشان داده تصامیم عاقلانه و آزادانه را اتخاذ نمایند.

ازدواج ها قبل از وقت، اجباری، وادار ساختن دختران جوان غرض قبول ازدواج با افراد سالخورده، پول پرست، جاه طلب، زن ستیز، نیز از عواملی اند که نمیتوان با وعده های بلند بالا و شعار گونه از راه رسیدن به اهداف با موجودیت دشواریها و گروه های فوق دستیاب شد!

از جانب دیگر عده از آگاهان امور را عقیده بر آن است تا زمانیکه در زندگی اقتصادی و سطح آگاهی اکثریت خانواده ها تغییرات مثبت به وجود نیاید زنان نمیتوانند به سایر بخش های زندگی سهم خویش را به طور سازنده در جامعه ادا نمایند!

به باور ما یکی از راه های رسیدن به اهداف فوق عملی ساختن وعده های محمد اشرف غنی در بیستم جوزا با هئیت رهبری و روسای ولایات و شهر کابل اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان از ناحیه حل چالش های مالیاتی، جواز، توزیع زمین، برق برای اصناف و پیشه وران و صنعت کاران، خریداری مواد و اجناس مورد ضرورت ارگانها و نهاد ها از تولیدات داخلی می باشد. در صورت عملی شدن وعده های فوق و حمایت از تولیدات داخلی زمینه فعالیت میلیون ها خانواده از جمله زنان را در کشور مساعد ساخته، فقر، بیکاری کاهش و از دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی تا جای جلوگیری به عمل خواهد آمد و ساحه برای جاه طلبان، زورگویان، عقب گرایان تاریک اندیش، زن ستیزان، فرهنگ ستیزان تا جای تنگ تر خواهد شد!