تشدید بحران را نباید دستاورد خواند

فرهاد

از یکطرف نهنگ از دیگر طرف پلنگ

هر دو به خون ما دهن خویش کردند رنگ

 

ترامپ رئیس جمهور امریکا در جلسه سران کشور های اعضای ناتو پلان استراتیژیک جنوب آسیا را در رابطه به کشور ما موفقانه خواند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته های وی را تائید نمود.

مردم، آگاهان امور، اعضای پارلمان در رابطه به گفته های ترامپ دید گاهای خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی، مجالس، محافل چنین بیان داشته اند، میافزایند

اگر افزایش خونریزی ها، کشت، قاچاق مواد مخدر که عاید سالانه آن به صدها ملیارد دالر میرسد، غصب میلیونها جریب زمین بواسطه غاصبین، حیف و میل ملیارد ها دالر دارائی های عامه و ملیارد ها دالر دیگر که بنام کمک به افغانستان سرازیر شد، آدم ربائی، سرقت های مسلحانه، افزایش جنگهای گروهی، فساد گسترده، دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی از جمله تجاوز بالای کودکان، زنان، دامن زدن خصومت های قومی، لسانی، سمتی، مذهبی، تنظیمی که هر لحظه افغانستان را بسوی نابودی تهدید مینماید، کشمکش های قدرت طلبی که دولت فراقانونی را در جامعه بی اعتبار ساخته، افزایش فقر، بیکاری، دهشت، وحشت که فرسنگ ها فاصله بین مردم و دولت ایجاد کرده، استخراج غیر قانونی هزاران معادن، آثار باستانی، قطع صد ها کیلومتر جنگلات مثمر و غیر مثمر، مسلط شدن دشمنان مردم در اکثریت روستاها و ده ها ولسوالی، مبدل شدن سرزمین ما برای باشنده گان آن به جهنم، کوره های آتش و گرداب های خون، مداخله صریح کشور های مهاجم در همه عرصه ها را دستاورد خواندن بزرگترین گناه نابخشودنی در کشور بوده و خواهد بود از این لحاظ اعضای مشرانو جرگه استراتیژی ترامپ را در جنوب آسیا در رابطه به کشور ما ناکام خوانده اند.

محمد اشرف غنی در مصاحبه که در بروکسل داشت به تقاعد سوق نمودن 530 جنرال را یک دستاورد غرض اصلاحات اداری خواند افزود سه سال قبل چنین کاری را کس نمیتوانست انجام دهد.

مردم میگویند از برکت اتخاذ تصامیم آقای غنی بخاطر سوق نمودن 530 جنرالان آزموده ، آگاه، مجرب به تقاعد طی یک هفته بیش از پنج صد سرباز تنها در ولایت غزنی به شهادت رسیدند.

صد ها تن افراد ملکی در ولایات پکتیا، ننگرهار به نسبت بمباردهای هوائی جان سپردند در ولایات کندز، فراه صد ها تن به نسبت حملات تروریستان شهید و زخمی شدند.

اینست ثمره سوق نمودن 530 جنرال به تقاعد.

اداره یوناما تعداد تلف شده گان افراد بیگناه را طی شش ماه سال جاری میلادی بیش از 8000 تن خوانده است در خبری که اخیرا به نشر رسید ترامپ به نماینده گان خویش دستور داده که با طالبان مذاکرات را آغاز نمایند مردم و آگاهان امور این اقدام آنرا مداخله صریح در امور داخلی کشور ما و کم بها دادن به حاکمیت ملی افغانستان خوانده پیامد آنرا ناگوار میخوانند.

عده از تحلیل گران بتاریخ 23/4/1397 از طریق کابل نیوز دولت کابل را ترجمان امریکایی ها خوانده میافزایند سران حکومت توان استدلال منطقی را در مقابل خارجیها ندارند.

عدۀ از اعضای پارلمان لت و کوب نمودن بادیگاردهای قیصاری را توسط نظامیان نقض حقوق بشر خوانده بیش از دوازده روز میشود که مردم ولایات شمال به نسبت گرفتاری قیصاری مظاهرات وسیع را راه اندازی، دفاتر یک عده از کمیسیونها انتخاباتی را مسدود شاهراها و بنادر را بروی ترافیک ساعت ها بسته از این ناحیه ده ها میلیون افغانی مردم خساره مند شده سران حکومت فراقانونی بجای توجه بخواست های مردم به فتوای علمای عربستان و فیصله سران ناتو دل خوش کرده خود را مرد میدان میخوانند و محمد اشرف غنی طی صحبتی گفت آنهائیکه بادی گارد های قیصاری را لت کوب کرده اند نماینده ما نمی باشند.

خلاصه اینکه یکی از عوامل عمده جنایات فوق برعلاوه مداخلات ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان در امور داخلی کشور ما، مسلط بودن نیروهای غارتگر، کم بها دادن سران کشورهای تصمیم گیرنده به خواستهای مردم کشور و بزرگ جلوه دادن بازیهای ریاکارانه دوجانبه و خصمانه، سران کشور ها مهاجم از جمله امریکا بوده و میباشد، که زیر بهانه سرکوب طالب، داعش و غیره به ادامه جنگ های خونین و غارتگرانه غرض دستیابی به اهداف خویش تاکید نموده اند.

وقت آنرسیده که تمام نیروهای سالم اندیش کشور و سران احزاب، سازمانها، شخصیت علمی، فرهنگی، مذهبی، علما، روحانیون، سران قبایل، اقوام بر ضد بازیهای خونین فوق ذکر که همه روزه صد ها انسان بیگناه را به گور نابودی سوق مینماید و یکبار دیگر میخواهند زیر بهانه مذاکره و مصالحه سرنوشت این ملت رنجدیده را به وابسته گان غارتگر و عقب گرد واگذار شوند.

از طریق وسایل اطلاعات جمعی مبارزات مسالمت آمیز جامعه مدنی صدای اعتراضات خویش را بلند نمایند در غیر از آن با ادامه وضع موجود کشور بسوی نابودی بیشتر سوق خواهد شد.