ترور جنرال عبدالرازق ، پیش پرداخت مصالحه با طالبان و پاکستان بود

                                                                              نوشته ی : فروغی

       قتل مرموز فرمانده عبدالرازق و به ادامه ی آن آزادی ملا عبدالغنی برادر یکی از رهبران شناخته شده ی طالبان از زندان پاکستان ، راه را برای تطبیق پروژه ی منطقه ای امریکا به مدیریت زلمی خلیل زاد هموارتر کرده است .

        فرمانده رازق شاید آخرین و عمده ترین مانع در برابر تحقق پروژه ای بود که اینبارامریکاییان با شرکت پاکستانیان و شیخ های ثروتمند عربی میخواهند آنرا در منصه ی اجرا بگذارند .

       رهبران حکومت وحدت ملی و شخص رییس جمهور که باربار درمورد ازمیان برداشتن جزایر قدرت در قندهار سخن گفته و کله شخی جنرال رازق در برابر پاکستان را مانع و مزاحم بزرگ این پروژه می پنداشتند ، شرکای بلا منازع تحقق این پروژه استند .

       درست براساس همین شراکت و حمایت اهریمنی درتوطئه است که رهبران حکومت ، به جای تحقیق واقعی در مورد چگونگی قتل ، همه سعی برآن دارند تا با حیله ها و ترفندهای گونه گون رد پای قاتل اصلی را گم نمایند .

      تاکنون هیچیک ازرهبران افغانستان نتوانسته اند این پرسشها را حتا مطرح نمایند که :

     جسد قاتل کجاست ؟

     چرا و به ضمانت چه کسی انتحارکننده با این سن و تجربه ی کم ، درخدمت والی قندهار قرارگرفته بود ؟

       از موبایل انتحار کننده ، کمره ی فلمبرداری خبرنگار تلویزیون ملی و تصاویر کامره های مخفیِ محل قتل ، چه حقایقی بدست آمده است ؟

    اسلحه ی انتحارکننده و مرمی های شلیک شده ازآن ، چه نوع بوده و کجا استند ؟

      آیا میان جنرال رازقِ ضد پاکستان و جنرال میلر امریکایی روی مساله ی سیم خاردارکشی پاکستان برخط دیورند ، مشاجره ی لفظی صورت گرفته است یا خیر ؟

    نپرداختن به این پرسشها که به خودی خود بازارشک و تردید ها را گرم تر کرده است ، به این گمانه زنی قوت بیشتر میبخشد که :  قتلِ جنرالِ ضد پاکستانی افغان ، جنرال عبدالرازق ، پیش پرداخت گرانبهایی برای مصالحه با طالبان و نظامیان پاکستان می تواند باشد .