تامین صلح وثبات به بستر اساسی نیاز دارد

فرهاد

این شب زبخت کیست که فردا نمیشود

بال سحر که بست پیدا نمیشود

ای دل صبور باش به تدبیر تکیه کن

از آه وناله درد مداوا نمیشود

دیگر کشاد کار خویش از غیر کم طلب

این عقده جز به دست خودت وا نمیشود

باید به هم رسیم که موجی شود بلند

هر قطره علیحده دریا نمیشود

فانی

در هفته ای که گذشت از روز جهانی صلح یاد آوری گردید محمد اشرف غنی نیز در هفتادومین جلسه سازمان ملل متحد از کشورهای جهان و منطقه خواهان همکاری بخاطر صلح و ثبات در کشور ما گردید مردم و آگاهان را عقیده برآنست که بخاطر تامین صلح وثبات واقعی در کشور به بستر رسانی نیاز است و بزرگترین علت گسترش جنگ های خونین جبران ناپذیر را کشت قاچاق هزاران تن مواد مخدر که سالانه صدها میلیارد دالر مافیای بین الملی مواد مخدر یک عده ادارات استخباراتی کشورهای منطقه وجهان از این مدرک بدست آورده دانسته میافزایند مسلط بودن مافیای مواد مخدر ،اقتصادی ،غاضبین میلیون ها جرب زمین ،عاملین فساد گسترده از جمله قاچاقبران سنگ های قیمتی آثارباستانی ،قطع کننده گان هزاران کیلومتر جنگلات مثمر وغیر مثمر ،استخراج کننده گان غیر قانونی هزاران معادن زورمندان ،جنگ افروزان ،ناقضین حقوق بشر ،قانون ستیزان ،مردم ستیزان،فرهنگ ستیزان زن ستیزان عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانوادگی ،خصومت های قومی ،لسانی،سمتی ،مذهبی ،تنظیمی ،حزبی ومداخله صریح ادارات استخبارات کشورهای منطقه وجهان در اتخاذ تصامیم های افتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،نظامی گیر ماندن صدها هزار تن

در دام های تذویرگروه های غارتگر وهراس افگن ،جاری شدن سیل های خون ،کم رنگ شدن وحدت ملی، تشدید شدن بحران های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی سیاسی در کشور سبب تخریب بستر صلح گردیده و برای دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان زمینه انجام تمام جنایات خونین و نابخشنودی را مساعد ساخته است به نسبت افزایش آدم ربائی ،سرقت های مسلحانه ،جنگهای گروهی ،حملات انتحاری ،ماین گزاری روی جاده ،تجاوز بالای کودکان و زنان مردم در هیچ گوشه نقاط کشور بشمول نزدیک دیوارهای ارگ ریاست جمهوری احساس مصئونیت کرده نمیتوانند .در حال حاضر قریب چهار میلیون تن کودکان توسط دشمنان مردم از مزایای تعلیم و تربیه محروم شده اند به نسبت مشکلات امنیتی یک هزار مکتب در سراسر کشور مسدود بوده و پنچاه فیصد شاگردان سرپناه درسی ندارند.

نشرو پخش اخبار گمراه کننده وتناقض گویی های سران قصر سفید از جمله ترامپ نیز سبب بی باوری مردم ما گردیده وی درجریان صحبت در جلسه هفتادومین سازمان ملل متحد داشت از کشورهای تمویل تسلیح ، آموزش و پرورش دهنده ترورستان از جمله اداره آی اس آی سران سعودی و غیره یاد آوری نکرد سخن گوی وزارت دفاع ملی از نابودی یک هزار ویک صدتن از بین بردن چهارصد مراکز ترورستان طی شش ماه اول سال جاری  خبر میدهد .مردم و آگاهان امور میگویند با کشتار افراد وگروه های فریب خورده که غیر آگاهانه درصفوف ترورستان جبرا کشانیده شده اند نمیتوان صلح وثبات را درکشور تامین کرد. زمانی میتوان به این اهداف بزرگ و انسانی دستیاب شد که سران قصر سفید ومتحدین جهانی آنها فشار های مالی ،اقتصادی نظامی وسیاسی را بالای حامیان ترورستان وارد نمایند وسایل اطلاعات جمعی از متهم شدن رئیس پارلمان غرض سو استفاده میلیون ها افغانی ،معاون پالیسی اداره امور ریاست جمهور به دامن زدن تعصبات قومی،سواستفاده اعضای کمیسیون انتخابات غرض اخذ قرار داد با یک شرکت پرده برداشت انجام بازی های فوق بزرگترین صدمه را بر اعتبار دولت وارد نموده مردم از آن فاصله گرفته اند .سران گروهها و حاکمان در قدرت با تاسف هنوز هم از سر خر جهل خویش پایین نشده با یاوه سرایی میخواهند حقایق گذشته را کتمان کنند این عمل شان سبب افزایش خشم مردم از جمله جوانا ن که قربانی اهداف شوم و بازی های خصمانه آنها گردیده است و میگردند گردید پرتاب بوت توسط عبدالواحد داد شانی بر رخ گلبدین حکمتیار در مسجد شهر هرات اثبات ادعای ماست وکیل مدافع جوانیکه بوت به سوی حکمتیار پرتاب کرد میگوید امنیت ملی فشار بالایش وارد نموده آنرا شکنجه نموده تا وی در مقابل وسایل اطلاعات از انجام عملش ندامت نماید اما جوان گفته است من احساسات درونی خویش انعکاس داده و ازعمل خویش پشیمان نیستم! در حالیکه مردم ولایات

از جمله والسوالی های کندز از ناحیه افزایش جنایات گروه های مسلح غیرمسئول به ستوه امده اند.

وزارت دفاع ملی میخواهد بیست هزار ارتش محلی را در کشور ایجاد نماید. به تاریخ 3/7/1396 حمید الله هوتک از طریق کابل نیوز گفت بیش از سه هزار تن گروه های مسلح غیر مسئول زیر نام پولیس ملی محلی و غیره در والسوالی های ولایت کندز وظیفه انجام میدهند مصروف غارت به جان ومال مردم بوده بسیاری از جنایات از جمله آدم ربائی ،سرقت های مسلحانه تجاوز بالای زنان و کودکان و غیره را انجام داده از جانب بعضی از اعضای پارلمان و حکومت مرکزی حمایه میشوند!

روز پنجم میزان بیست و یکسال از حجم گروه عقب گرد هجوم جنایت پیشه که زیر نام طالب در شهر کابل سپری میشود مردم ما جنایات جبران ناپذیر و خونین گروه متذکره از جمله اعدام مرحوم داکتر نحیب الله شهید و برادرش احمد زی انفجار بت های با میان مبدل ساختن سرزمین انگور به سرزمین سوخته ،کشتارجمعی در ولسوالی های یکاولنگ ،قیصار شهر بلخ ،اعدام های خود سرانه ،قطع کردن دست و پاها ،کبل زدن، محاکمه صحرایی و بستن دروازه ی علم و معرفت بر روی زنان و سایر جنایات را به خاطر داشته برای گروه متذکره و حامیان خارجی آن ها نفرین فرستاده از سران حکومت وحدت ملی و کشورهای منطقه وجهان تقاضا مینمایند که نباید زیر بهانه مذاکره و مصالحه جنابات خونین و جبران ناپذیر گذشته را یکبار دیگر تکرار نمایند .

خلاصه اینکه گذشت زمان و جنایات فوق ثابت میسازد که بستریکه در کشور نیاز است صدمه بزرگ وارد گردیده .

به باور ما وقت آن رسیده که تمام نهادهای سالم اندیش و صلح جو کشور دست اتحاد و هم بستگی را دراین شرایط حساس وسرنوشت ساز بسوی هم دراز اعتراضات خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی مبارزات مسالمت آمیز جامعه مدنی برضد بازی های فوق بلند نمایند با جلو گیریی از مداخلات ادرات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان ومحدود نمودن صلاحیت سران گروه ها و حاکمان در قدرت زمینه صلح وثبات واقعی را در کشور مساعد سازند.