تاثیرات نزدیکی دولت افغانستان با پاکستان در حیات سیاسی کشورما

نوشته کریم پوپل

02.12.2016

بلاثر نزدیکی دولت افغانستان با پاکستان ما صدا ها مسایل و روابط را دست داده در مقابل چیزی را بدست نیاوردیم. باوجود این نزدیکی جنگ بم انتحاری قتل کشتار کم نگردیده بلکه چندین برابر بیشتر گردید.

اثرات منفی که از نزدیکی دولت افغانستان با پاکستان جیدآ کشور مارا با چالش کشیده قرار ذیل است.

  1. طالبان از پشتبانی مالی دولت روس وایران برخوردار شده جنگ را فقط علیه دولت افغانستان به پیش می برد. دیگر هیچ هدف ندارد.

2 روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه صرف روی مسایل اقتصادی باقی مانده از مخالفین سیاسی ما گردیده اند.

3.روابط افغانستان با ایران که یک همسایه کلیدی و خیلی مهم بود از دست داده در حال آخرین دقایق است.

  1. هند از سرمایه گذاری در معادن حاجی گک صرف نظر نمود.
  2. دولت هند از اعمار خط آهن و شاهراه چاه بهار ایران دست خودرا کوتاه ساخت.
  3. تقریبا هند به یکی از مخالفین افغانستان تبدیل گردید.
  4. روسیه از دادن اسلحه ثقیل ابا ورزیده وسایل خودرا به نرخ بین المللی برای افغانستان نرخ گذاری نمود. در حالیکه قبلا به نرخ خرید کشورهای آسیای میانه بفروش می رسانید.
  5. مداخله ترکیه در کشور ما شدید گردید.
  6. شمال افغانستان که منطقه با امن و گدام غذائی افغانستان بود .به یک منطقه بی امن واقتصاد ورشکسته تبدیل شد. هیچ تضمین در سرمایه گذاری در ولایات بدخشان تخار قندوز سرپل میمنه بلخ باقی نمانده است.
  7. ملیتهای هزراره وازبک که یگانه وفا دار به دولت نوین افغانستان بود. در حال مخالف شدن با دولت افغانستان هستند.

دریکی از موافقتنامه بین روسیه ایران چنین نوشته شده است. روسیه ازپیشروی داعش واز سیاست ایران در سوریه دفاع می کند. در مقابل دولت ایران در حفظ سرحدات کشور های آسیای میانه  همکاری می نمائید. ایران گروه بزرگ از طالبان را خریده در سرحدات شمال جا داده است. طبق اطلاعات در شمال داعش برای هرفرد ۸۰۰ دالر معاش و ایران برای طالبان ۵۵۰ دالر یعنی دوچند پاکستان معاش می دهد.

                                       گویند : بیا از این نوده پیوند کو