بی رنج اين سفر…

در جامه ی جوانی خود ايستاده ام

آماده ی سفر!

در کام اين خطر

من شير می شوم!

آماده و

         پذیره ی شمشير می شوم!

بی رنج این سفر،

تشویش ،

نیش می زند

                                 هر لحظه ام

                                                که ام؟

در دهر از چه ام؟

در من عقابِ  سرکش در اوج ،

                                 رو به پیش

رو می کند به خویش:

« بی رنج این سفر

یک موش ترس خورده ی در کنج حفره‌ام!»

جعفر مرزوقی( برزين آذرمهر)