بیگانه با عصر نوین

جهان زیباست لیکن جای غمها کرده بر ما اند
همه روزش شب تاریک و یلدا کرده بر ما اند
نفس در بندش آید از غبار تیره گی هایش
فضا را تنگ از بهر نفسها،کرده بر ما اند
امیدو آرزو را از دل ما پاک و بزدودند
به تیغ خشم قطعِ آرزو ها کرده بر ما اند
بساط فتنه انگیزی به هر سو دامنش پهن است
پلیدی، ماجراجویی شهء ما،کرده بر ما اند
چه شد مارا که در فکر نه امروز و نه فرداییم ؟
نگر اعدا که فکر تیره فردا ، کرده بر ما اند
درین دنیای آگاهی ،چه نسل بی خبر ماییم
عقب زین عصر خویشیم و چلیپا کرده بر ما اند
مسلمانزاده ها را کشته وسر ها بسی بی تن
چه ظلم ناروا اهل نصارا کرده بر ما اند
همی گیرند جان ما و دستور تو میخوانند
خداوندا ؛ بنام تو ستم ها کرده بر ما اند
مسلمان کی کند تسلیخ اعضای مسلمانرا
چنین ظلمی که آن نسل یهودا کرده بر ما اند
به زنجیر اسارت دست و پای ملتی بستند
نه آواز رهایی زآنچه اعداکرده بر ما اند

مهرو جولای ۲۰۱۹