بي کفايت ترين رژيم در تاريخ افغانستان رژيم مجاهدين وطالبهابود واست

دکتور طاووس وردگ
ببينيد در قدم اول اين ها مانندګرګان ګرسنه وشغالان که از طرف دکتور نجيبالله و جامعه جهاني در تباني بسيار خاينانه و بيشرمانه غرب  در راس امريکا با جمع اسلامست هاي ( عربستان سعودي – پاکستان – ايران  و چين )، به اريکه قدرت جازدند اولين کار شان تقسيم شهر کابل بين تنظيم هاي ۱۵ ګانه بود وبعدا بين خود يکديګر خودرا تا اندازه خوردوخمير کردند که در هر کوچه وناحيه کربلاي افشار ظهور کرد وتمام دار ونه دار شخصي ودولتي به شمول سلاح وتخنيک محاربوي وسايط ترانسپورتي ماشين آلات فابريکات ، توپ ,، تفنګ ، تانک، ماشين محاربوي ، زره پوش هاي مدرن ، مخابره وکميا وګاز ولوژستيک ، راکت ها ، طيارات وهليکوپتر ها ، رادار ها خلاصه افغانستان را چور وچپاول کردن  وکاملا وطن را بيستر کرد ، بهترين کادرافسري را خانه نشين و فرار دادند ، زيرا سقوي دوم بود وبل آخره سقو را بعد از ۱۰۰ سال دوباره دفن کرد واصليت خودرا معلوم کرد ؟؟؟؟
بعد ازينکه پاکستان بالاي اشرار بي اعتماد شد طالبها را قوه ريزف ناميده مي شد به عوض مجاهدين پالان شان رابدل کردند و نام و ستراتيژي امارت را براي شان تدوين ويک نابيناي بيقوم وبي تحصيل وبي اعتبار وبي بيخ وبي بنياد وبيکس را ( ملا محمد عمر آخوند )، را در راس شان تعين کرد وتا انروزي طالبها را رهبري ، تربيت وتوسط عربستان سعدي وديګر کشور هاي عربي مادتا تمويل کردن واحمدشاه مسعود را توسط شان از کابل فرارداد و۹۵ فيصد خاک افغانستان را از جميعتيان وديګر اسلامستهاي تنظيمي ۱۵ ګانه ګرفت واشغال کرد که اين دوره اشغال افغانستان توسط پاکستان به رهبري طالبها ناميده مي شود ، ولي مسعود در لندن ، عبدالله عبدالله در لندن و احمدشاه مسعودرا به فرانسه توسط معشوقه فرانسوي اش در پاريس دعوت ودريک کنفرانس در جمع سياسيون فرانسه وديګر کشور هاي ناتو به اشاره مشاور روسي اش ( کنيازوف ) به رهبران ناتو به اصطلاح بازي مي دهند که افغانستان را ومجاهدين ر ا حمايت نه کردين وديموکراسي را قصدا خراب کردين وبل آخره جکسترا وزير خارجه انګليس با امريکا وطرف  داري وحمايت مستقيم و اشتراک شان د قلع وقم طالبها که در حدود ۲۰۰۰ واضافه از ان طالب ها را در کانتينر ها نيمه مرده در زابور هاي حيرتان ماسيکر کردن که فاجعه قرن ياد مي شود ؟؟؟
شوراي نظار ( پنجشيريها )،با انګليس ها   قرار داد مي کند که بياييد و افغانستان را  اشغال نماييد که سرشار از انواع معادن و انتيک باب است  وطالب ها را سرکوب نموده پس مارا به قدرت برسانيد ، غرب چندين هدف داشت ؟؟؟؟
 ۱- به قدرت رساندن سياه ترين ، مزدور ترين ، خود فروخته ترين ، بيګانه پرور ترين ، قوم در افغانستان که محاجرين شوروي سابق بودند و در اينده بهترين استفاده از وجود شان بر عليه روسيه ، وروسها  استفاده مي نمايند ( کنيازوف که مشوره داده بود هدفش در دام انداختن امريکا در افغانستان بود تا انتقام که از شوروي در زمان اشغال شان امريکا ګرفته بود پس از امريکا بګيرد )، که هم تلفات جاني وهم مالي داشته باشند ولي روسها نمي فهميدن که همين ( پنجشيري ها زمينه طالب و داعش را در کشور هاي آسياي ميانه براي دشمنان روسبه مساعد مي سازد )، ؟؟
۲- امريکا از افغانستان تا که قيامت نه شده کشور خود وديګر کشور هاي متحد خود را از ( يورانيم – ليتيم – کرومايت – موادمخدر – سنګ هاي قيمتي )، پوره  مي نمايند وسالانه مبلغ ۶۰-۷۰ مليارد مفاد مي برد به کشور هاي شان ؟
۳- غرب در راس امريکا روسيه وچين را توسط افراطيون و اسلاميست هاي تند رو تجزيه نموده و خودرا به نفت ترکمنستان ، آزرباييجان و بحيره کسپين مي رساند ؟؟؟
 ۴- به خاطر تحديد هميشه روسيه وچين پايګاهاي نظامي در افغانستان مي سازد ؟؟؟
مهتر از همه اين که از ۱۹۹۲ که مجاهدين وطالب ها در افغانستان به اريکه قدرت رسانده شدند تا امروز که در حدود زيادتر از ۱۲۰ مليارد دالر به افغانستان سرازير شد مجاهدين ( اشرار بيسيواد وبيفرهنګ ووطن فروش و خاين ودزد وغاصب )، که نه تنها از لحاظ زراعت ، مالداري – معادن – برق – مهمات سازي – هليکوپتر سازي – طيارات جت سازي – راکت سازي – اکمال مکاتب – تربيه استادان – دکتوران ونرسان – کادر دولتي و ابياري هيچ کاري نه کرد ند ؟؟؟؟
کار که مجاهد وطالب  ها کرد (( نوکر ومزدور وغلام حلقه به ګردن اشغالګران – پاکستان وايران وعربها وچين وروسيه )، ماندن وشدند ؟؟
هر کدام که در چپلک ويا چپلي وکلوش رابري پياده مي ګشت و خانه هاي کرايي وکلوخي داشت امروز مليونر ، ملياردر و قصر نشين شدند ؟؟؟
مردم بيچاره هنوز بيدار نه شدن ، نشه دين وترس از دوزخ انها را انقدر ترساندند که نان ونفقه اولاد خودرا نيز از خدا مي طلبد وهمه روزه پشت دجال (( سياف وديګر رهبران  تنظيم هاي ۱۵ ګانه مي دوند و الله اکبر ونعره تکبير مي ګويند ))؟؟؟؟