نوای آزادی

به من ده هموطن دست اتهمان دست توانایتکه من تنهای…

راه آزادی

رسول پویان دلــم شـوق نــوای یـار دارد هـوای تـنبک و دوتـار دارد به…

از درازراۀ جمهوریت تا میان راۀ امارت

نویسنده: مهرالدین مشید جستجوی کوتاهه راهی برای عبور از بهانه را…

بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “

بـه پـیـوسـت ایـن ایـمـیـل بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “…

میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

ملت افغانستان به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی…

نوشته از ع. بصیر دهزاد نبود رهبران با اندیشه ملی ،…

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر  بی مهار و شعله ور…

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار…

سوسیالیسم کارگری

شمارۀ  سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان…

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد

 " زبان گهربار ما فارسی/پارسی است"  این مقاله ی پژوهشی ارزشمند…

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل…

ازمثالهای زشت ونامیمون فدرالیزم

برګرفته برخی از مقاله تحقیی تحت عنوان (سیستم ونظام های…

زیباترین بانوی شهر

وحدت الله درخانی نازنین زیباترین بانوی شهر  از همه گلهای گلشن تازه…

«
»

به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان !

بسمه تعالی

===========

بس حلقه زدم بردر وحرفی نشنیدم

من هیچکسم یا که درین خانه کسی نیست؟؟؟

میزان۱۳۹۹ش

26sep 202o

با تقدیم سلام وعرض ادب :

قبلابه عرایض و ایمیل ادرس هایarg.complaint@aop.gov.afتاریخی 3o / o9/  2019و 1810 / 2019  و 24 / 04 / 2020 مصیبت وارده و بسیار ظالمانه بی سابقه در تاریخ قضا که برما تحمیل ګردیده به مقام ریاست جمهوری به موقعش و باتفصیل عرض نموه ایم مګرتا اکنون ازان نیز نتیجه حاصل نشده ومایوس هستیم ۰که دیګربکجا مراجعه و دادخواهی نماییم تا به عرض ما رسیدګی وعدالت عمری درحق ما نیزاجراګردد۰ 

اینجانب نصیراحمد مومند ولد مرحوم فقیرمحمد خان به ارتباط قضیه نسبتی جایداد خویش واقع قلعه سرخ چهاردهی درساحه نواحی ششم وهفتم شهر کابل پیوست بعرایض وشکایات ګذشته خویش به انمقام یکبار دیګر زحمت اافزاء شده به ستوه آمده باینوسیله صدای وفریادعدالت خواهی خویشرابا توضیح مختصر ذیل احتراما به سمع وتوجه مقام عالی می رسانم :

مبرهن است وجلالتمابی بیشتروبهتر از همه میدانند ودرسطح کشورآګاهی دارند که با پیامدهاومیراث های شوم تجاوزات نظامی طی بیش از چهل سال ګذشته وتوام باآن استمرارجنګ های نیابتی، تهاجمات فرهنګی وکلتوری اجانب شیرازه حیات ملی افغانها دګرګون ګردیده وصدمات جبران ناپذیری به عرصه های مختلف کشورومردم ما وارد نموده است ، که بالاثرمنجمله صدها هزارافغان بنابرمظالم واوضاع ناهنجاراینجانب نیزبا عده ای ازاعضای فامیلم بخاطرحفظ جان مجبوربه ترک خانه وکاشانه وجلاوطنی ګردیده درنقاط مختلف داخل وخارج ازکشوردرهجرت وغربت با همه درد و رنج حقارتش پراګنده شده و به امید کسب اطمینان شرایط امن وآرامش وصلح وثبات برګشت وپیوستن د وباره به خانه وکاشانه بابیقراری درلحظه شماری به سرمی بریم ۰مشکل  ومصیبتی که بر مصایب ودرد والام ویاس ما افزوده وراه برګشت ما را به خانه وکاشه اصلی ماعلی الرغم موجودیت نظام وقانون دشوار نموده اینست که :

با بمیان امدن چنین فضای ناامن وحالات نا هنجارمذکورعناصرهرزه وفرصت طلب ومافیایی درګروپ های محلی مسلط زورګوی ،چپاولګر وغاصب ومتجاوزاختطاف ګر مفسد نیزبی هراس سربلند کرده و ظهور نموده و بخاطر تحقق اهداف نامشرع اقتصادی ، سیاسی و ایجاداخلال نظم عامه ، تعصبات قومی ،محلی ولسانی با امکانات وذرایع و ابزار مختلف تجهیز ودست ازاد فعال ومصروف پیشبرداهداف خوداند ۰

با اظهاردرد واندوه که این جانب ،جایداد ودهقانانم نیز دردام انها افتیده بوسیله قوت های مسلح غیرمسوول درمحل وبا دسترسی واعمال نفوذ آنها درادارات دولتی وتطمیع مفسد ین اداری ، پیوسته به بد ترین وظالمانه ترین وضع مورد ازار واذیت تجاوزوتهدیدجانی ومالی  قرارداشته،در ګیرو دارو درجال عنکبوتی قانون ! بیرو کراسی وفساد اداری سرګردان نګه داشته اند حقایق را بااعمال زور ونفوذ می پوشانند وتحریف می نمایند-با تهدیدوارعاب ،وقت کشی ودسیسه سازی ها ی ګوناګونان برما فشار وارد می آورند تا بخاطرحفظ جان محل وجایداد خویش را رها نماییم ومنصرف شویم ۰ اجراات وبرخورد ارګانهای ذیدخل بطور بی سابقه البته از شبکه های مافیای خویش هستی وموجودیت خود ما وجاداد ما رابه باد فنا سيرده دسیسه وتوطیه می چینند، به تهدید مالی وجانی شدید وجدی مواجه هستیم۰

محبوس ساختن وازدوران کشیدن ودرتاق نسیان ګذاشتن اسنادودوسیه های نسبتی قضیه مدت ازدوسال به اینطرف درریاست حقوق ولایت کابل بخاطرایجاد فضای مساعد برای سوء اسفتاده وچوروفروش جایداد ما وهمچنان سایراسناد کتبی وصوتی مستند موجود در دوسیه دست داشته ماهمه وهمه مبین بی عدالتی ظلم و زبر دستی صریح وموء ید ادعای مابوده ودال بر دخالت مشهودعناصرمفسد ومجریان ان در اسناد ودوسیه های مرتبه موجود است۰ به هر مرجع که مراجعه میکنیم با نیرنګ های مختلف به جای رسیدګی به اصل قضیه برعکس حاشیه روی، تحریف حقایق وتهدید وتخویف مواجه میشویم در ین قضیه دست اراکین عالی رتبه نیزدخیل است که اسناد معتبرثبوت بدست داریم ۰

ازاینکه قبلا نیز درین باره به عنوان اخیرین  مرجع وعلاج به ایمیل ادرس هایarg.complaint@aop.gov.afتاریخی 3o / o9/  2019و 1810 / 2019  و 24 / 04 / 2020 به مقام ریاست جمهوری به موقعش و باتفصیل عرض نموه ایم مګرتا اکنون ازان نیز نتیجه حاصل نشده ومایوس هستیم ۰که دیګربکجا مراجعه و دادخواهی نماییم تا به عرض ما رسیدګی وعدالت عمری درحق ما نیزاجراګردد۰

از انجاییکه اخیراجلالتماب جناب صالح صاحب معاون اول مقام ریاست جمهوری جهت برچیدن ختم غاصبا ن چورواکان واخلال ګران نظم وامن عامه منحیث مرچع ذیصلاح ومسوول کشورکمربسته توظیف شده اند ۰با کمال مسرت وامتنان استقبال مینمایم ، واقعا جا ن به لب رسیده بیشترازین نه به ملت ونه حکومت حوصله مانده  رسیدګی به معضله درصدرسیاست داخلی واز اولویت های کار حکومت شمرده میشوداحتراما پیشنهاد مینمایم که نباید درین عرصه حوصله نمودومجال داد که از حوصله سوء استفاده صورت بلکه درصدراولولیت های سیاست داخلی وکار های اجراییوی حکومت قرار میګیرد ۰

ازآنچاییکه طی مدت طولانی بخاطر دفاع از حقوق مشروع طی مدت طولانی در تعقیب قضیه خویش تعقیب قضیه طی مدت طولانی در تعقیب قضیه خویش ، با ازارواذیت های ګوناګون ،تهدید ات چانی ومالی ، اختطاف وسرګردانی ها  درادارات ودر بین جامعه ومحل مربوطه تجارب ،معلومات واسناد ومدارک ثقه ودقیقی حاصل کرده ایم درصورت ضرورت به ارایه اسناد مبنی برادعای خویش وهمچنان همکاری با جلالتماب معاونصاحب اول درین عرصه وظیفه ایمانی وملی خویش را دریغ نخواهیم ورزید۰

امید که در قضیه فوق الذکر ماهم عطف توجه فرموه ماودهقانان وجایداد مندرجه اسناد شرعی ماراازعدالت وامنیتت وحمایت ومصوونیت قانونی برخوردار فرمایند ۰

                                       باتجدید احترام

معترض ومتقا ضی مظلوم : الحاج نصیراحمد – مومند

   نویسنده وژورنالست آزاد – مامورفوق رتبه بی سرنوشت اداره امور صدارت عظمی وقت

ادرس ارتباطی :

Batoor – pak baz@live.com

0061 +422112232

jammohmand@ Hotmail.com

0703467811