به تکرار وعده های سر خرمن نمیتوان امیدوار بود

 فرهاد

گرنهد سنگ را معمار در تهداب کج

تا ثریا میرود دیوار کج

در زمانیکه مردم افغانستان از ناحیه بازیهای خونین دشمنان سوگند خورده داخلی وخارجی در کوره های آتش وگرداب های خون غرق دست وپا میزنند سران قصر سفیدبا پرتاب بمب مادر زیر نام نابودی داعش یکباره دیگر چهره خشن وخصمانه خویش را نمایان ساخت و مردم مارا در فضای ترس و ناامیدی قراردادند. در شرایط که مردم روزانه شاهد قربانی فرزندان خویش مطابق پلان های طراحی شده ادارات استخباراتی کشورهای منطقه وجهان از جمله آی اس آی سعودی، امارات عربی ،ایران مافیای مواد مخدر درکشورمیباشند. در شرایط که هنوزهم مردم صدها تن جان باختگان حمله وحشیانه که بالای قول اردوی209 شاهین صورت گرفت به خاک نسپرده اند ماتم ملی در کشور ادامه دارد.

در شرایط مافیای اقتصادی، مواد مخدر، غاصبین میلیون ها جریب عاملین فساد گسترده، جنگ سالاران ، جنایتکاران سازمان یافته طبق سناریو  باداران خارجی به غارت معادن ، قطع جنگلات ادامه داده هزاران جنایات شان از ناحیه تجاوز جنسی بالای عده زنان وکودکان انجام داده ومیدهند ثبت نهادها گردیده در شرایطی که هر روز بالای اکثریت مردم ماتم بوده به نسبت افزایش فقر وبیکاری، بیماری سایر جنایات صدای شان به آسمان ها بلند شده گوش شنوا وچشم بینا جهانیان در رابطه به کشور ومردم ما کر وکور شده.

در شرایطی که سران حکومت فرا قانونی با عوض کردن افراد معلوم الحال میخواهند زخم های خونین میلیونها خانواده های ماتم دیده را خونین تر سازند.

در این شرایط داغ یکبار دیگر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان سفر نموده وی میگوید بعد از بررسی واقعیت های افغانستان ترامپ رئیس جمهور آمریکا رابخاطر همکاری برای افغانستان مشوره خواهد داد در ادامه میگوید که سال17 20م برای مردم افغانستان سال چالش یرانگیز خواهد بوداز این لحاظ دولت آمریکا خواهان باز نگری در سیاست خویش در رابطه به افغانستان میباشد.

مردم و آگاهان امور عقیده برآنست که سران قصر سفید متحدین منطقه و جهانی آنها از سال2001م تا الحال زیر بهانه مبارزه با تروریزم مواد مخدر، احیا و بازسازی حکومت دارای خوب دفاع از حقوق زن بشروغیره صادق نبوده جنایات خونین که امروزدامنگیرمردم افغانستان گردیده ثمره بازیهای آنها بوده هنوز هم ادامه دارد اگر سران متذکره به پلان های خویش صادقانه تجدید نظر ننمایند نمیتوان به وعده های سرخرمن امیدوار بوده زیرا که مردم از شنیدن وعده های سرخرمن به ستوه آمده اند.