به  بزرگداشت از نود وهشتمین سالروز استقلال کشور

به عشق وطن ترک جان بایدت

به راه وفا امتحان بایدت

28 اسد سال جاری نود وهشت سال از کسب استقلال کشور ما سپری میشود .

غازی امان الله بعد از کسب استقلال کشور دست به یک سلسه اصلاحات زده چند مثال از ریفورم های مالیاتی و اقتصادی آن یادآور میشوم .

نظام نامه تشویقیه صنایع که در اول ثور سال1302به تصویب رسید در بخشی آن چنین تذکر به عمل آمده توزیع پنج جریب زمین برای موالدین طور رایگان میافزاید در صورتیکه از پنج جریب زمین اضافه تر ضرورت داشته باشند زمین از دولت باشد یا از مردم دولت آنرا خریداری برای ده سال قسط برای موالدین بفروش برساند موالدین برای ده سال از محصول مالیات زمین محصول صفائی و تکالیف شاروالی معاف شده بودند  ماشین آلات و مواد خام مورد ضرورت که از خارج وارد میگردید برای پنج سال از محصولات گمرکی و مالیات معاف شده بودند.حکومت مکلف شده بود که تمام احتیاجات و ضروریات خویش را از تولیدات داخلی خریداری نمایند.

تمام اجناس وموادیکه در داخل تولیدات خواست هموطنان ما را مرفوع میساخت تورید آن از خارج کشور منع شده بود حکومت محصول گمرگی اجناس و مواد ساخت وطن را که به خارج کشور صادر میگردید کم یا به کلی از بین برده بود وزارت تجارت تمام سفرو قونسلگری های افغانی مقیم خارج را مکلف ساخته بود غرض وارد کردن ماشین آلات و مواد مورد ضرورت تورید کنندگان را همکاری و سهولت های لازم را برایشان مساعد سازند.

حکومت مکلف شده بود ماشین آلات که بواسطه شتر انتقال داده نمیشدند توسط فیل و موتر های لاری آورده شوند. همچنان غازی امان الله اخذ مالیات جنسی ،حواله غله ،خریداری آذوقه ،رسانی اجباری ، اجاره جمع آوری مالیات دولتی بواسطه ملک ها فیودالها، اخذ مالیات مواشی شماره ناشده ، کار اجباری ، بیگاری، تکس های متعدد بازار از پیشه وران را لغو نمود.

مالیات اراضی نقدی معین شد و تمام افراد مالیه دهنده مستقیمأ بدون مداخله ملک وفیودالها بدفاتر دولت مربوط گردید

حیوانات مالداران همه ساله شمارش شده از روی موجودیت ان مالیه گرفته میشد برای این کار قانونی به نام محصول مواشی وضع گردید. غازی امان الله قرار دادها را با ده ها شرکت های خارجی بخاطر اعمار بندهای آبیاری ، خط آهن ، شرکت های نساجی ،یخ سازی ،ترمیم موتر ، دکمه سازی ، ستیشن های برقی، چرم گوگرد سمنت سازی ، پرزه سازی ،عطریات ،پارچه بافی ، پنبه و روغن کشی ،قند سازی ، حفظ میوه ،مسکه ، پنیر ،آب کشی ،تیل خاک کشی امضا و ساختمان آنها را روی  دست گرفته شد بند آب غازی و سراج غزنی تکمیل شد برای فابریکه چرم، گوگردو سمنت سازی، برق داده شد.

در کابل نمایشگاه تولیدات داخلی از جمله صنایع دستی دایمی ایجاد خریداری تولیدات داخلی از جمله لباس برای مامورین اجباری شد. اولین سازنده باروت سفید در افغانستان رضا بیگ یک متخصص ترکی در زمان جنگ اول در افغانستان در بهار 1921 در کابل وفات نمود شخص امان الله در جنازه اش اشتراک نمود شهباز خان چرمگر استالفی که در جنگ سوم افغانستان انگلیس اشتراک داشت شمشیر پیروزی رابرایش تفویض خانواده آن تا آخرین روز های حکومت غازی امان همکاری مالی مینمود. دولت بخاطر تزئید نسل اسب ،گوسفند قروقل، حفاظت و رشد جنگلات ،توجه خاص مینمود.

از برکت  تصامیم بزرگ مردان و قهرمانان گذشته بود که افغانستان از ناحیه تولید صنایع دستی در جمله کشور های با فرهنگ معرفی شده بود و چهل فیصد عاید ناخالص ملی ما را قبل از سال1371تولیدات صنایع دستی تشکیل میداد با تاسف با وجود فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشوربخاطر پانزده فیصد امتیاز برای خریداری تولیدات داخلی و ارائه پیشنهادات رهبری شورای مرکزی بخاطر حمایت از تولیدات داخلی ،موالدین از جمله تولید کننده گان صنایع دستی به نسبت تثبیت مالیات غیر عادلانه ، عدم توجه به بازاریابی ،حل نشدن راهای ترانزیتی با کشورهای همسایه ازجمله آسیای میانه ، تورید اجناس و مواد بی کیفیت خارجی بلند بودن کرایه دوکان ها عدم دسترسی به زمین برق مورد ضرورت ضربه مهلگ در حال حاضر برای صد ها هزار خانواده تولید کنندگان صنایع دستی وارد گردیده اگر در این باره توجه دلسوزانه،عادلانه و عالمانه صورت نگیرد کشورما ازاین بیشتر در بخش اقتصادی به بحران های شدید وجبران ناپذیرمواجه خواهد شد.

 

دردمند