بنگر چگونه

عطر بهاران  

از مساماتش تراوان

باغ کهن سالی که از بس

زخم تبر خورده ز ناکس

در هم شکسته گویی و

از پا فتاده…

 

*

جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)