بمناسبت بستمین سالگرد وفات زنده یاد ببرک کارمل

rafiqKarmal

حافظ صبور باش در راه عاشقی

تا کس جان ندهد به جانان نمیرسد

بیست سال قبل زنده یاد ببرک کارمل یکی از رهبران خردمند و فرزانه افغانستان و بنیان گذاران اساسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به جهان ابدیت پیوست، گذشت زمان حقانیت مجموعه زنده گی آگاهانه ببرک کارمل را که بیشترین عمر خویش را وقف مبارزه بخاطر انسانهای زحمتکش نموده تبارز میدهد. بباور آگاهان امور یکی از عوامل پیروزی های وی در مبارزه و وفاداری رفقای رزمنده از جمله زنده یاد محمود بریالی بود وی نیز در 10 قوس 1385 به جهان ابدیت پیوست.

ازینکه تاریخ گذشته چراغ روشن برای نسلهای آینده و بالنده غرض اتخاذ تصمیم گیری ها در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. بخاطر گرامی داشت از خاطرات گرانبهای رهبران گرامی و ارج گذاری به مقام والای آنها چند نکته از پیشنهادات وی را که مشت نمونه خروار میباشد خدمت خواننده گان گرامی یادآور میشوم.

محترم عبدالوکیل وزیر خارجه دولت زمان حاکمیت حزب وطن در صفحه 540 کتاب که تحت عنوان ( از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان) در حالیکه از بازیهای ریاکارانه و خصمانه نظامیان پاکستانی، دولت امریکا و متحدین جهانی آنها بخاطر عملی نشدن تآمین صلح و ثبات در افغانستان پرده برمیدارد در باره نشست زنده یاد ببرک کارمل در سال 1385 با گاربچوف نوشته است.

دیده میشود که اختلافات میان ببرک کارمل و گاربچوف در سال 1985 نه روی این مسئله که ببرک کارمل قوای شوروی از افغانستان خارج شود بلکه بالای یک سلسله مسایل جدی دیگر بوجود آمد از جمله در باره نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ساختار آینده دولتی، برخورد در برابر مجاهدین و چگونگی مذاکره و مصالحه با آنها، قطع ارسال سلاح و کمکهای نظامی و مالی پاکستان، امریکا و متحدین آنها برای مجاهدین قبل و بعد از خروج قوای اتحاد شوروی دادن تعهد قابل اعتبار برای عدم تکرار مداخله بر چیدن مراکز و دفاتر مجاهدین بعد از امضای مؤافقتنامه های ژنیو و نظارت سازمان ملل متحد بالای آنها تعهد رهبری اتحاد شوروی برای ادامه کمکها برای افغانستان بعد از برآمدن قوای اتحاد شوروی از افغانستان برعکس گاربچوف در برابر این نظریات و پیشنهادات ببرک کارمل توجه خود را معطوف به خروج هر چه سریعتر قوای نظامی شوروی بدون سنجش عواقب آن در قبال دولت افغانستان حزب دموکراتیک خلق افغانستان کرده تصمیم یکجانبه خود را در مورد گرفته بود تا نظریات خویش تحمیل نماید با وصف اختلافات میان ببرک کارمل و گاربچوف موضع رسمی ج.د.ا افانستان در مذاکرات ژنیو تا آخر سال 1985 روی جدول زمانی قابل قبول برای طرفین مذاکره کرده بود. در حالیکه گذشت زمان حقانیت طرحها و پیشنهادات خردمندانه و صادقانه زنده یاد ببرک کارمل را ثابت ساخت با تآسف هنوز هم شرکای جنایات گاربچوف از سر خر جهل خویش پائین نشده با سیاه کردن هزاران گده کاغذ و نوشتن مقالات و کتاب ها میخواهند واقیعت های تاریخی را کتمان زیر بهانه های مختلف جنگ اعلان ناشده تحمیلی از خارج را شعله ور ساخته به ارزش هزاران ملیارد دالر ثروتهای مادی و معنوی کشور و مردم ما را غارت، سرزمین جنت نشان ما را به سرزمین سوخته و ویرانه مبدل ساخته اند.

بباور ما اگر گاربچوف و شرکای جنایت کارش لجوجانه در مقابل پیشنهادات زنده یاد ببرک کارمل عکس العمل نشان نمیدادند نه تنها صلح و ثبات واقعی در کشور تآمین میگردید بلکه ترامپ هم نمیتوانست بیت المقدس یعنی اولین قبله مسلمانان جهان را پایتخت اسرائیل متجاوز اعلان نماید.

در اخیر از تمام مردم حق شناس و با سپاس از جمله نیروهای ملی ترقی احتراما تقاضا مینمائیم بخاطر ارج گذاری بمقام والا و زنده نگهداشتن خاطرات گرامی رهبران واقعی از جمله ببرک کارمل، محمود بریالی و سایر وطندوستان و خدمتگاران مردم تقاضا مینمائیم که دست اتحاد و هم بستگی را بر ضد بازیهای خونین دشمنان سوگند خورده افغانستان و نجات کشور و مردم، بخاطر تآمین صلح و ثبات واقعی بسوی هم صادقانه دراز نمایند در غیر از آن با ادامه بازیهای خونین موجود خطر بزرگ کشور ما را تهدید بسوی تشدید شدن بحرانها سوق خواهد نمود.