برگزاری محفل به مناسبت روزجهانی زن درکشورشاهی هالند

بتاریخ دوم مارچ سالجاری ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند بهمکاری انجمن فرهنگی شهرآرنهم ونواحی آن محفل شکوهمندی بمناسبت هشتم مارچ روزجهانی زن تحت شعار صلح وحقوق بشری برای زنان افغانستان درشهرآرنهم کشورشاهی هالند راه اندازی گردید.

این محفل باگوینده گی بانویاسمین همسنگر سکرترمسوول شورای سراسری زنان افغان درهالندآغازگردید.

درابتدابانوسهیلازحمت مسوول شوراس.ز.اپیرامون ارزش واهمیت روزجهانی زن ، صحبت نموده وباارایه گزارش ازکارکردهای شورا طی یکسال گذشته جهت دفاع وحمایت ازحقوق وآزادی های برحق زنان وآگاهی دهی زنان درزمینه

های مختلف ،تقاضانمودکه همه زنان آگاه بااتحاد وهمدلی دریک صف واحد درجهت برآورده شدن آرزوهای والای زنان کاروتلاش همه جانبه نمایند.

متعاقبامحترم محمد ولی شاهپورریس اتحادیه انجمن های افغانها درهالندپیرامون روزجهانی زن وحمایت وفعالیت های اتحادیه درامر توانمند سازی زنان درعرصه فعالیت های اجتماعی صحبت نموده وروی ضرورت جدی ومبرم حضورفعال زنان آگاه ومتعهد درهمه عرصه های سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی تاکید نمود.

بعدا بانو یاسمین زیارمل معاون شوراپیام همایش اروپائی زنان افغانستان را بمناسبت هشتم مارچ بخوانش گرفت.

درضمن محترم مقیم احمدی مسوول انجمن کارزارحقوق بشرومحترم فریدسیاوش فعال سیاسی وفرهنگی ضمن سخنرانی روزجهانی زن رابهمه زنان جهان وزنان زحمتکش افغانستان تبریک وتهنیت گفته ودرمورداهمیت روزجهانی زن وکاروتلاش زنان درعرصه های زندگی مطالبی رابیان داشتند.

وهچنان محترم نورالدین همسنگر سروده خویش را بمناسبت روزجهانی زن به خوانش گرفت که بااستقبال گرم اشتراک کننده گان محفل روبروشد.

محفل بااجرای کنسرت جالب ودیدنی محترم رضا شاه جلالی هنرمند خوش صدای کشوروصرف نان به پایان رسید.

گزارش ازیاسمین همسنگر