ببرک کارمل « تحکیم حزب و پیوند آن با خلق »

مجموعۀ بیانیه ها، مصاحبه ها وگذارش های رفیق ببرک کارمل در پلینومهای کمیته مرکزی و نخستین کنفرانس حزبی را با عنوان «تحکیم حزب و پیوند آن با خلق»

pdf

تایپ و دیجیتال سازی: قاسم آسمایی