با نگرانی ها نمیتوان این زخم خونین را مداوا ساخت

(فرهاد)

ما دوزخیانیم آتش وطن ماست

خون نیست شرار است که جاری به تن ماست

دیگر در دل را نگشاییم به نامرد

تنهایی ما قلعه دشمن شکن ماست

(فانی)

رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد  در راس هیت پانزده نفری این شورا بتازه گی از کابل دیدن نموده میگویند فعالیت های گروه های هراس افگن از جمله داعش، طالب، در افغانستان آنان را نگران ساخته است.

این هیئت در دیدار با مقامات بلند حکومت افغانستان این نگرانی را در میان گذاشته!

هیئت در حالی از افغانستان دیدن مینماید که بیش از این رئیس جمهور افغانستان از این هیئت خواسته بود که فشار های را بر پاکستان از بهر حمایت این کشور از هراس افگنی بیشتر سازند اما نماینده سازمان ملل متحد در این باره چیزی نگفته است.

رئیس شورای امنیت در دیدار با سران داشت میگوید دیدار ما فرصتی است  که ما از دولت و تلاشهای آوردن صلح در افغانستان حمایت مینمایم نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید تماما اعضای شورای امنیت قبول کرده اند که لانه های تروریزم در آن طرف خط دیورند میباشد!

مردم و آگاهان در رابطه به نتایج  سفر هیت دید گاها خویش را چنین بیان داشته اند!

تجربه بازیهای خونین چهار دهه بخصوص هفده سال اخیر ثابت ساخت که نقش سازمان ملل متحد از جمله شورای امنیت در اتخاذ تصامیم، جانبدارانه بوده به نسبت وارد کردن  فشار های غیر مستقیم  کشور های توسعه طلب تا هنوز نتوانسته یا نخواسته اند بر ضد قاتلین  مردم افغانستان که زیر بهانه های مختلف با شعله ور ساختن جنگ اعلان ناشده و تحمیلی از خارج بزرگترین جنایات را بر ضد مردم و کشور ما انجام داده و میدهند تصامیم قاطع و سرنوشت ساز را اتخاذ نمایند سکوت آنها در مقابل کشتارها، راکت پراگنی ها، حملات انتحاری، ماین گذاری در مساجد خانه های فرهنگی، مراکز علمی، شهر ها و غیره که مطابق سناریو ادارات استخباراتی کشور های منطقه و جهان از جمله اداره آی اس آی صورت گرفته اثبات ادعاهای ماست.

نهاد ها از جمله سازمان ملل متحد، شورای امنیت، حقوق بشر صرف با محکوم کردن رفع مسئولیت نموده اند!

اگرهیت مذکور در سفر اخیر خویش واقعیت ها را به جهانیان افشا با وارد کردن تحریم های اقتصادی مالی، سیاسی بالای نظامیان پاکستان و شرکای جنایات کاران تصامیم لازم را اتخاذ نه نمایند یک اقدام مثبت خواهد بود  در غیر آن  نمیتواند به وعده های سر خرمن و افزایش نگرانی نمایشی و فرمایشی زخم های خونین مردم ما را مداوا سازد.

قریب دوهزار و پنج صد تن علمای دینی پاکستان که با صدور فتوای حملات انتحاری را حرام دانسته اند مردم میگویند در قرآن کریم قتل یک مسلمان قتل یک جامعه خوانده شده عاملین آن جهنم ابدی جایشان میباشد با تاسف علمای دینی پاکستان بعد از انجام جنایات خونین که طی چهار دهه گذشته بر ضد مردم افغانستان بواسطه نظامیان پاکستانی و شرکای جهانی شان صورت گرفت تا الحال خاموشی اختیار کرده بودند.

از جانب دیگر دیده شود که نظامیان پاکستانی و شرکای جهانی شان حاضر میشوند صد ها ملیارد دالر که از ناحیه قاچاق مواد  مخدر، قطع جنگلات، استخراج غیر قانونی هزاران معادن، آثار باستانی و سایر جنایات بدست میاورند فتوای علمای دینی را قبول از کشتار مردم بیگناه ما و غارت ثروت های مادی و معنوی کشور و مردم دست بردار  خواهند شد؟

در حالیکه هیات متذکره در پشت درهای بسته با سران حکومت فرا قانونی مذاکره نموده، آیا نمیدانند کشمکش های قدرت طلبی سران حکومت فرا قانونی و دامن زدن انواع خصومت های قومی، لسانی، سمتی، تنظیمی، حزبی بواسطه عده از اعضای ولسی جرگه، مشرانو جرگه زمینه را برای غارت عاملین ثروتهای مادی و معنوی کشور غاصبین ملیونها جریب زمین عاملین فساد گسترده، جنایت کاران سازمان یافته، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، ناقضین حقوق بشر قانون ستیزان، مردم ستیزان، زن ستیزان عاملین دامن زدن انواع خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی چنان مساعد ساخته که هر روز برایشان مثلا ماه عسل اهمیت دارد از همین لحاظ حاضر نیستند.

به قیمت جان تمام مردم عاید سرشار را از دست دهند، تقاضای حکومت داری خوب و مبارزه با فساد را از آنها نموده با موجودیت گروه های فوق ذکر انداختن تیزاب بزخم خونین ده ها میلیون مردم چیزی دیگر نبوده نخواهد بود!

خلاصه اینکه مردم و آگاهان یکی از عوامل عمده دشواریهای فوق را طی چندین دهه گذشته نشست ها، جلسات، سفر ها، اتخاذ تصامیم نمایشی و فرمایشی کشور ها، سازمان ها از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده میافزایند با تاسف  سازمان های فوق ذکر صرف با اظهارات نگرانی ها رفع مسوولیت نموده اند.

حالا وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش غرض رفع دشواریهای خونین فوق ذکر و بیرون رفت از وضع موجود صدای خویش را بر ضد بازیهای فرمایشی و نمایشی از طریق وسایل اطلاعات جمعی، جامعه مدنی بلند نمایند.

در غیر از آن کشور های مهاجم، توسعه طلب با راه اندازی جنایات بیشتر زخم های خونین مردم ما را خونین تر خواهند ساخت.