اى هموطن

اى هموطن عزيزرازنهانيكه ميان من وتوست
 عيب وايراد نه ازين قلم؛ بل ازبابت توست
عيب سخنم خوب دانم كه بودبى پرده وعيان
ممكن نه برطبع وخواست وسلايق دفترتوست
درين عصروزمان كه شده بازارپرت وپلاگرم
بيان سخن حق زدردوالم نه بتوان پيكرتوست
زين دوروزمان نتوان زد قلم برتخيل،گل وبلبل
شايدكه وهم وخيالپردازى خواست اثرتوست
دبيرزين احوال كه همه رنج ودروماتم است
چشم بستن ونگفتن نه هنرمن ونه هنرتوست
يحيي دبير
هالند ٢٠١٣/١٢/٢٩
سال نو ٢٠١٤
سال نوخواهم كه سال ميمون باشد
بخت وطالع برهمگان همايون باشد
دردوغم واندوه بدورباداز همگان
صلح وصفا زنده گى مصؤن باشد
عشق ومحبت زندموج دردل همه گان
دوستى دگر بسان ليلى ومجنون باشد
ظاهروريادوربودازهمه خوردوبزرگ
صدق وصفازبيرون وهم زدرون باشد
دروجود همه باشدبسيارسعى تلاش
تاكه برمارشدوترقى بيحدافزون باشد
نوع بشرآرام بياسايددرين كره خاكى
آفات وبلاهمه دورزچرخ گردون باشد
افراد بشربدارند همه جاحق وحقوق
درجهان دادوعدل به حكم قانون باشد
 
دست ظالم كوتاه باشدازسرمظلوم
قدرت ها نه بدست شمروملعون باشد
 
دبيرگرنبوداين سال چوسالهاى ديگر
همه نوع بشرزبخت خودمديون باشد
 
يحيي دبير
هالند ٢٠١٤/٠١/٠١