اى ملت عزيز !

 
اغلب سياست بازان توگرچه افغان است
در واقع امرسالها همدست شيطان است
مامن توكردندباتبانى خصم ويران و تباه
بهر چوكى ومقام سخت بى ايمان است
پيش چشم توباكى نبُودكه همدست نشوند
ياكه بيكدست شمشيروبرديگر قرآن است
سراينان گرم بلانه هاى جاسوسى بيگانه
بحق وبجا كين قماش مشت  دلالان است
اسلام بهانه، هر جانى و قاتل كرده رخنه
بنام خداآن كنندكه دورازعزت وشان است
هرروزبه سازوطبل ديگرى پاى كوبى كنند
كه گويامصلحت كارچنين ويا چنان است
آنان سرگرم سياست بازى و طراحى خود
نه بفكر ملت بيچاره كه پى لقمه نان است
خدايابنگر زدست اين بنده گان عاصى تو
چه جوروستم برسرمردم درين دوران است
دبير،تاكى وچندبگوئيم زين خيل مكاره ها
كين محيلان دور زخردوعقل ووجدان است
دلگيرم
ازدولت ودولتمداران اين وطن دلگيرم
زناكسان سرقدرت،ازين زاغ وزغن دلگيرم
به طول حيات خسته زدست ظالمان
ظلم وستم رنگ،رنگ ،ازهمه مكرو فن دلگيرم
زملت مظلوم ودرهمه حال خموش
هم متفرق وجدا،نه آگاه زدردخودومن دلگيرم
فرق وتفرقه درين مُلك به اوج خود
ازجوروظلم بى انتها در حق مردوزن دلگيرم
بنام جهادومجاهدجستندچه بهره ها
زجوروجفاى مكرراينان هم برهموطن دلگيرم
نه عقل ونه تدبيرخود درزمام امور
برسازوطبل اجنبى مدام رقص وهم اتن دلگيرم
بااين ملت برهنه وپاوپيوسته پى نان
ازتجمل وخودنمايي ودسترخوان پهن دلگيرم
پيوسته بهرمقام ومنزلت جنگ وفساد
زنا امنى دوامدار سرتاسر اين ميهن دلگيرم
دبير،عمرپايان يافت واين غُصه هانه
بخدازين ناهنجاريهاتالب گورودركفن دلگيرم
دبير٢٠١٤هالند