اهل تزویر

امین الله مفکر امینی         2016-24-04

 

زدامــــان  پرخون میهــن، چـولاله داغـــدارم  بـــــدل

کس نباشد همچون منــــی خـونین  دل چومرغ  بسمـل

چه قیامت برپـــــا  کـرده  همـــــه اهل تــزویر  وریــا

ریاکاران  ندارنــد ترس زعـاقبـت اینهمـــــــه  ما جـرا

که ریزنـد خونهای بیگناه  بنــــا م ها ی الله و  اکـــــبر

بترازوی   بـــاطل میزان  کــــنند  هـــمه خیر وشـــــر

این دزدان اوبــاش نیستند  درخور  دوستی و مــــدا را

این طایفه   لیاقـت مصلحت نـدارند  باشمـــاو  هم مــــا

گر دوستی  کنــیم  بــاگروه مــزدور وپیـــوند  اجـــانب

معنی که   گــمراه گشــــته وفریب  خورده ایم زاکـاذب

مفــکر ز دامــــن  میـــهن   بایــــــد  بــدور کرد دشمن

زنیـاکان   بـــــاید آموخت   طــریق   آزاد ه    زیســتن

که جانها   قربــان کــردند،  بــــحفظ نام وننگ آزا د ی

که مردن زیباست  نه بـسر  بـــردن  بـه زنجیرغـلا می